سوالات متداول در مورد پناهندگی

پناهندگی چیست؟

پناهندگی عبارت است از حمایت اعطا شده به اتباع خارجی یا اشخاص فاقد تابعیت در ارمنستان، که توأم با حقوق، آزادی ها و تعهدات ناشی از آن باشد. پناهندگی به تبعه خارجی یا شخص فاقد تابعیت توسط پناهنده شناختن شخص در ارمنستان از سوی نهاد ذیصلاح در امور مهاجرت اعطا می گردد.

پناهجویان نیازمند به حمایت ویژه چگونه مراحل را طی می کنند؟

مواردی وجود دارد که در آن وضع سلامتی جسمی شخص به حدی وخیم است فاقد قابلیت درک روال اعطای پناهندگی است. در این گونه موارد روال درخواست پناهندگی برحسب مقررات مربوطه طی می شود (جهت اطلاعات بیشتر به سرویس مهاجرت رجوع شود).

آیا می توانم مجدداً درخواست پناهندگی ارائه کنم؟

پس از رد نهایی  تقاضای پناهندگی (منجمله از طریق قضایی)، شما می توانید مجدداً برای دریافت پناهندگی در ارمنستان به سرویس مهاجرت درخواست بدهید، اگر:

– موارد جدیدی پدیدار گشته اند که در طی بررسی درخواست قبلی موجود نبوده اند،

– شما شواهد و قرائن جدیدی دارید که در طی بررسی درخواست قبلی نتوانسته اید ارائه نمائید.

در طول بررسی درخواست جدید، شما از همان حقوق و وظایف متقاضیان پناهندگی که در طی بررسی تقاضای اول برخوردار بودید، بهره مند می باشید.

چه اشخاصی زیر نظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می باشند ؟

• پناهجویان
• پناهندگان
• افراد بی تابعیت
• آوارگان داخلی

آوارگان داخلی چه افرادی می باشند؟

آوارگان داخلی افرادی یا گروه های اشخاصی می باشند، که در نتیجه یا به منظور اجتناب از خسارات درگیری های مسلحانه داخل کشور مجبور به فرار یا ترک اماکن سکونت معمولی خودشان شده اند