گواهینامه پناهجو

ظرف سه روز کاری پس از ارائه تقاضای پناهندگی به سرویس مهاجرت، گواهینامه متقاضی پناهندگی در اختیار شما گذاشته خواهد شد.

این سند تائید می کند که شما در ارمنستان درخواست پناهندگی نموده اید و حضور شما در خاک ارمنستان قانونی است. با این گواهینامه شما می توانید آزادانه در خاک جمهوری ارمنستان تردد نمایید و از برخی حقوق و خدمات استفاده نمایید.

گواهینامه پناهجو برای مدت سه ماه به شما داده می شود. اگر در ظرف این مدت سرویس مهاجرت در خصوص تقاضای پناهندگی شما تصمیم گیری نکند، مهلت اعتبار گواهینامه برای 3 ماه دیگر تمدید خواهد شد.

مهلت اعتبار گواهینامه هر بار برای مدت 3 ماه، تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تقاضای شما (لغایت پایان فرآیند شکوائیه) تمدید خواهد شد. در صورت مفقود شدن گواهینامه، شما می بایستی بلادرنگ به سرویس مهاجرت مراجعه کنید، تا نسخه جدید آن را دریافت نمایید.

شما می بایستی در موارد زیر گواهینامه متقاضی پناهندگی را به سرویس مهاجرت تحویل بدهید، اگر:

1. به شما پناهندگی اعطا شده است،

2. تقاضای شما برای دریافت پناهندگی بطور نهایی رد شده است،

3. شما تقاضای دریافت پناهندگی خود در جمهوری ارمنستان را پس می گیرید،

4. شما از جمهوری ارمنستان عزیمت می نمایید،

5. تعویض گواهینامه صورت می گیرد.