مدرک مسافرتی کنوانسیون

در صورت پناهنده شناخته شدن و دریافت پناهندگی، از سوی بخش منطقه ای اداره گذرنامه و روادید مدرک مسافرتی کنوانسیون به شرح شکل زیر در اختیار شما گذاشته خواهد شد.

این سند حق تردد آزاد در ارمنستان و مسافرت به خارج از ارمنستان را فراهم می نماید.

مهلت اعتبار این سند 2 سال است که پس از آن هر بار به مدت 2 سال تمدید می گردد.

مشخصات فرزند (فرزندان) زیر 16 سال شما در مدرک صادره قید خواهد شد.

جهت دریافت مدرک مسافرتی کنوانسیون لازم است که مدارک ذیل به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان یا بخش های منطقه ای آن ارائه گردد:

1. درخواست کتبی،

2. مصوبه سرویس مهاجرت در مورد شناختن پناهنده و اعطای پناهندگی،

3. دو قطعه عکس رنگی (45 × 35 میلی متر).

در صورت گم شدن مدرک مسافرتی کنوانسیون می بایستی در ظرف مهلت 10 روز موضوع را به سرویس مهاجرت، پلیس جمهوری ارمنستان و در صورت گم شدن مدرک در کشورهای خارجی، به نمایندگی دیپلماتیک یا بخش کنسولی (سفارت) جمهوری ارمنستان اطلاع دهید.

جهت اطلاع:

در نظر است که همچون شهروندان جمهوری ارمنستان، مدرک مسافرتی کنوانسیون نوع بیومتریک برای پناهندگان زیر 16 سال با مهلت اعتبار 3 سال و برای پناهندگان دارای سن 16 سال تمام، با مهلت اعتبار 10 سال صادر گردد. به عنوان مدرک تایید کننده وضعیت پناهندگی و اقامت قانونی در جمهوری ارمنستان در نظر است کارت شناسایی پناهنده نیز پیاده سازی شود. آن برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مسافرت به خارج از ارمنستان پیش بینی نخواهد شد.