Szkoła podstawowa

Informacje ogólne i zasady

Jest to 8-letnia szkoła podstawowa dla uczniów w wieku od 7 do 15 lat. Na wniosek rodziców dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może również rozpocząć naukę w szkole w ramach obowiązku szkolnego, zamiast zerówki.

Rodzaje placówek

Kształcenie podstawowe w 8-letniej szkole obejmuje dwa etapy:

  • klasy I-III (wczesna edukacja),
  • klasy IV-VIII, w których nauczanie poszczególnych przedmiotów odrębnie jest obowiązkowe.

Opłaty

Publiczne szkoły podstawowe są bezpłatne.

Obowiązek

Edukacja w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Proces rekrutacyjny

Główny proces rekrutacji do szkół podstawowych na następny rok szkolny rozpoczyna się w marcu każdego roku (możliwe jest zapisanie się do szkoły w dowolnym momencie w ciągu roku, lecz wówczas odbywa się to wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w szkole).

Proces rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej może różnić się w zależności od gminy. W niektórych miastach rekrutacja odbywa się cyfrowo, a kandydat musi zarejestrować się i postępować zgodnie z procedurami online. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji. Kryteria rekrutacji zależą od liczby uzyskanych punktów i miejsca zamieszkania.

Ukończenie szkoły

Po trzyczęściowym egzaminie ósmoklasisty, który jest przeprowadzany w formie pisemnej w ostatnim roku nauki (w klasie VIII).

Egzamin obejmuje wiedzę i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych: Język polski, matematyka i język obcy nowożytny (język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie, będący obywatelami Ukrainy przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.