Naamusa Badaa Gabaasuu

XIYYEEFFANNOO! Tajaajilli UNHCR HUNDI BILAASHA!

Gabaasni keessan murtoodhaan kan ilaalamu yoo ta’u, iccitii cimaa ta’ee kan eegamu ta’a.

Gocha Badaa jechuun maali?

Gocha badaa jechuun “hojjetaan tokko dirqama Chaartara Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii, Dambii Hojjetootaa fi Dambii Hojjetootaa ykn dhimmoota bulchiinsaa biroo jalatti qabu raawwachuu dhabuu, ykn ulaagaa naamusaa hojjetaa mootummaa idil-addunyaa tokko irraa eegamu kabajuu dhabuu kamiyyuu dha.”

Gosoonni gocha badaa maali?

 • Fayyadama saalaa fi miidhaa namoota abbaadhimmaa ta’an irratti raawwachuu.
 • Hanna (fkn. faayidaa argachuuf sanada soba gochuu).
 • Malaammaltummaa (fkn baqattoota ykn namoota biroo irraa maallaqa fudhachuu).
 • Adeemsa galmee fi qubsuma waliin walqabatee hanna.
 • Hannaa fi saamicha (fkn meeshaa ykn maallaqa hatuu).
 • Bakka hojiitti rakkisuu (fkn. hojjettoota haala haqa hin qabneen ilaaluu).
 • Miidhaa saalaa (fkn. amala saalqunnamtii hin barbaachifne agarsiisuu).
 • Aangoo seeraan ala fayyadamuu (fkn. hojjettoota irratti loogii ykn loogii agarsiisuu).
 • Namoota biroo irratti haleellaa geesisuu ykn doorsisuu.
 • Qabeenya UNHCR sirnaan ala fayyadamuu.
 • Iccitii cabsuu.
 • Gocha ykn amala UNHCR maqaa balleessu.
 • Seera naannoo kabajuu dhiisuu.
 • Waldhabdee dantaa.
 • Mirga fi bilisa ta’uu seeraan ala fayyadamuu.
 • Dagannoon guddaa.
 • Hayyama malee hojiin ala ta’uu ykn hojii dhiisuu.

UNHCRtti galmaa'uuf maallaqan gaafatame, Maal gochuun qaba?

Tajaajilli gargaarsaa fi eegumsaa baqattootaa fi koolu galtootaaf kennamu hundi BILAASHA. Maaloo maallaqa kamiyyuu kaffaluu akka hin qabne hubadhaa! maallaqa, ykn meeshaa ykn tajaajila biroo kamiyyuu dabalatee UNHCR ykn tajaajilli michuu UNHCR irraa argattan kamiifuu  kafaltii kamuu kafaluu akka hin qabne hudhadhaa.

Badii kamiyyuu iccitiidhaan UNHCRtti gabaasuu dandeessa. Hanna, malaammaltummaa, miidhaa saalaa ykn itti fayyadamuu, ykn gocha badaa biroo gabaasuuf Waajjira Inispeektaraa(Qorataa) Waliigalaa UNHCR qunnamaa:

Sanduuqonni komii UNHCR Liibiyaa Waajjira Serraj keessatti argamu. Hojimaatni komii koolu galtoonni ykn baqattoonni hojjettoota UNHCR, afaan hiiktoota, ykn waardiyyootaan  gochi badaa nurra gaheera jedhanii yoo amanan odeeffannoo waa’ee amala dogoggoraa kana hoggansa olaanaa UNHCRtti akka fidan ni taasisa. Sirni komii UNHCR haalawwan naamusa badaa hamaa ykn haqa dhabuu hojimaataa miseensa hojjetaa UNHCR, afaan hiikaa, ykn eegduu tikaa ni ilaala.

Komii jalqabuuf maaloo komii keessan saanduqa komii cufame keessa buusaa. Liibiyaa keessatti hojjetaa UNHCR isa Olaanaa qofatu saanduqa komii kana argachuu danda’a, komii kees  haala iiccitii ta’een ni ilaala.

Maaloo UNHCR fi miiltoowwan isaa gocha hannaa, malaammaltummaa, fayyadama saalaa, doorsisaa, fi haala hamaa/miidhama raawwatamuuf imaammata OBSA ZEEROO akka qaban ykn akka hin obsine yaadadhaa.

Af-gaafii Baqannaa goochuuf UNHCRn maallaqa gaafatamaan jiraa. Maal godhu?

Tajaajilli gargaarsaa fi eegumsaa baqattootaa fi koolu galtootaaf kennamu hundi BILAASHA (TOLA). UNHCR ykn michoota keenya irraa gargaarsa argachuuf maallaqa kamiyyuu kaffaluu akka hin qabne hubadhaa.Nama seera  Kana cabsu kamiyyuu iccitiidhaan UNHCRtti gabaasuu dandeessa. Hanna, malaammaltummaa, miidhaa saalaa ykn itti fayyadamuu, ykn gocha badaa biroo gabaasuuf Waajjira Inispeektaraa(Qorataa) Waliigalaa UNHCR qunnamaa:

Sanduuqonni komii UNHCR Liibiyaa Waajjira Serraj keessatti argamu. Hojimaatni komii koolu galtoonni ykn baqattoonni hojjettoota UNHCR, afaan hiiktoota, ykn waardiyyootaan  gochi badaa nurra gaheera jedhanii yoo amanan odeeffannoo waa’ee amala dogoggoraa kana hoggansa olaanaa UNHCRtti akka fidan ni taasisa. Sirni komii UNHCR haalawwan naamusa badaa hamaa ykn haqa dhabuu hojimaataa miseensa hojjetaa UNHCR, afaan hiikaa, ykn eegduu tikaa ni ilaala.

Komii jalqabuuf maaloo komii keessan saanduqa komii cufame keessa buusaa. Liibiyaa keessatti hojjetaa UNHCR isa Olaanaa qofatu saanduqa komii kana argachuu danda’a, komii kees  haala iiccitii ta’een ni ilaala.

Maaloo UNHCR fi miiltoowwan isaa gocha hannaa, malaammaltummaa, fayyadama saalaa, doorsisaa, fi haala hamaa/miidhama raawwatamuuf imaammata OBSA ZEEROO akka qaban ykn akka hin obsine yaadadhaa.

Hanni maali? Hannaa fi malaammaltummaa baqattoota, koolu galtoota ykn namoota dhuunfaa birootiin raawaataman jedhamanii shakkaman akkamittan gabaasa?

Gocha kamiyyuu yoo ta’e, kallattiinis ta’e al-kallattiin, ofii isaaniitiifis ta’e qaama sadaffaaf, faayidaa argachuuf osoo beekanii yookiin itti yaadanii dogoggorsan, yookiin dogoggorsuuf yaaluun dhugaawwan qabatamaa dogoggoraan ibsuu fi/ykn dhoksuu dabalatee. Fakkeenyonni gocha sobaa kanneen akka:

 • Gargaarsa ykn tajaajila irraa fayyadamoo ta’uuf waa’ee haala dhuunfaa nama wohii odeeffannoo sobaa kennuu, .
 • Sanadoota sobaa ykn sanadoota dhugaa haala sobaatiin fayyadamuu, .
 • Faayidaa dhuunfaaf maallaqa gaafachuu ykn gargaarsa ykn tajaajila irraa fayyadamoo ta’uuf maallaqa kaffaluu (fkn, galmee, deebisanii qubsiisuu), .
 • UNHCR, dhaabbilee biroo ykn dhaabbilee michuu bakka bu’a jedhee sobaan himachuu.

Shakkii ykn yaaddoo hannaa fi malaammaltummaa baqattootaa fi koolugaltoonni raawwatan kamiyyuu 📧 [email protected] irratti gabaasaa. Gabaasaaleen hundi iccitii cimaadhaan kan ilaalamanidha.

Naamusa badaa hojjettoota UNHCR, afaan hiiktota, eegdota tikaa fi/ykn michoota hirmaachise akkamitti komachuu danda’a?

Kanneen seera cabsan kamiyyuu iccitiidhaan UNHCRtti gabaasuu dandeessa. Hanna, malaammaltummaa, miidhaa saalaa ykn itti fayyadamuu, ykn gocha badaa biroo gabaasuuf Waajjira Inispeektara(Qorataa) Waliigalaa UNHCR qunnamaa:

UNHCR Liibiyaatti komii qabdan ibsachuuf, maaloo saanduqawwan komii cufame waajjira Galmee Serraj keessa buusaa. Liibiyaa keessatti hojjetaa UNHCR isa Olaanaa qofatu saanduqa komii kana argachuu danda’a, komii kees haala iccitii ta’een ni ilaalama.

Tajaajilli gargaarsaa fi eegumsaa baqattootaa fi koolu galtootaaf kennamu hundi BILAASHA(kafaltii maleedha). UNHCR ykn michoota keenya irraa gargaarsa argachuuf maallaqa kamiyyuu kaffaluu ykn kennuu akka hin qabne hubadhaa.

Akkamalee fayyedamuu fi miidhaan saalaa maali?

Ejjennoo keenya ifa waan ta’eef yeroo hedduu Komishinarri Olaanaa keenyaan irra deebi’amee ibsameera:

 • Saalqunnamtii badaan sirrii waan hin taaneef hojii UNHCR irraa hundee irraa buqqa’uu qaba.
 • Akkamalee fayyedamuu saalaa abbaadhimmaa irratti dhiibbaa qaba.
 • Fayyadamni saalaa jechuun haala saaxilamummaa nama tokkoo (kan akka nama lubbuun jiraachuuf si irratti hirkate, raashinii nyaataa, kitaaba mana barumsaa, geejjibaa ykn tajaajila biroo), humna adda addaa ykn amantaa, tola saalqunnamtii argachuuf, kanneen akka maallaqa ykn faayidaa hawaasummaa, dinagdee ykn siyaasaa biroo dhiyeessuu qofaan miti. Daldala namaa fi sagaagalummaas of keessatti qabata.
 • Miidhaan saalaa jechuun humnaan yookiin haala walqixxummaa hin qabne yookiin dirqisiisuun qaama saalaa qabatamaan yookiin sodaachisaa ta’een seenuu jechuudha. Kun egaa garbummaa saalaa, poornoogiraafii, miidhaa daa’immanii fi miidhaa saalaa kan hammatudha.

Akkamalee fayyadamuu fi miidhaa saalaa akkamittan gabaasa?

Yoo waa’ee dhimma saalqunnamtii fayyadamuu fi miidhaa miseensa hojjettoota UNHCR, UN ykn dhaabbata miti mootummaatiin raawwatamuu danda’u beektan, ykn yaaddoo ykn shakkii qabaattan, maaloo karaa kallattiin Waajjira Inispeektaraa(Qorataa) Waliigalaa WIW (IGO)) Waajjira Muummee UNHCR jirutti gabaasaa:

Odeeffannoo dabalataaf marsariiti, UNHCR – Akka maleeFayyedamuu Saalaa fi Miidhaa(SEA)  gabaasuu  kan jedhu daawwachuu dandeessu.

Yeroon naamusa badaa gabaasu maal faa of keessatti hammachuu qaba?

Odeeffannoo dhugaa fi guutuu ta’e UNHCRf kennuun keessan barbaachisaa dha. Odeeffannoo armaan gadii kana hanga dandeettii keessaniitti dabalaa:

 • Badii jedhame akkamii gabaasaa jirtu? Bal’ina hamma danda’ametti kan beektu dabalatee waan ta’e ibsi.
 • Badii jedhame eenyutu raawwate? Namni biraa dhimmicha keessa akka ture beektaa? Maqaa guutuu, mata duree fi dhaabbata sana, yoo danda’ame dhiyeessi.
 • Taatee (taateewwan) yoomii fi eessatti raawwatame? Guyyaa(wwan) fi sa’aatii yoo jiraate agarsiisi.
 • Namni dhuunfaa sun badii jedhame akkamitti raawwate?
 • Sochiin sun sirrii akka hin taane maaliif amanta?

Mee ragaa deeggarsa himannaa kee mirkaneessu yoo qabaattan, akka qooduu dandeessan agarsiisaa.


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi'a >> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa