Deeggarsa (Abukaatummaa) fi Gargaarsa Seeraa

UNHCR baqattootaa fi koolu galtoonni gar-malee mana hidhaa keessatti hidhaman akka gadhiifaman fi Liibiyaa keessatti hidhaa garmalee akka dhaabbatu sirna gamaaggama abbaa seerummaa Barliin waliin walsimu hundeessuun filannoowwan tursiisaa akka qopheessan gaafatee jira. Fedhii namoomaa hatattamaa ta’e ilaalcha keessa galchuun, UNHCR kaayyoo hordoffii eegumsaa, adda baasuu, mirkaneessuu, gadhiifamuuf leellisuu fi filannoowwan tursiisaa fayyadamuuf jecha namoota dhimmi ilaallatu akka argatan gochuuf wiirtuuwwan tursiisaa keessatti gargaarsa yaalaa fi namoomaa lubbuu baraaruu ni kenna. Sochiin UNHCR wiirtuuwwan tursiisaa keessatti raawwatu imaammata tursiisaa Liibiyaa raggaasisuu bakka hin bu’u.

Yeroo ammaa kana bakka tursiisaatti hidhamee jira. UNHCR akkan gadhiifamu leellisuu danda'aa?

UNHCR baqattootaa fi koolugaltoonni hundi hidhaa seera malee irraa akka hiikaman leellisa. UNHCR wiirtuuwwan tursiisaa kanneen wajjira Abbaa Aangoo Godaansa Seeraan Alaa Ittisuu (DCIM) jala jiran daawwannaa ni raawwata. Dhaabbilee sanatti UNHCR fi michoonni isaa gargaarsa yaalaa kennuu dabalatee gargaarsa lubbuu baraaruu kan kennan yoo ta’u, meeshaalee qulqullinaa fi meeshaalee gargaarsaa ijoo biroo ni raabsu.

Yeroo ammaa kana mana hidhaa tokkotti hidhameen jira, UNHCR keessattis galmaa'uu barbaada. Maal gochuu danda'a?

UNHCR bakka turssaatti /mana hidhaa/ keessatti hojii galmee hin raawwatu. Haa ta’u malee, UNHCR akka gadhiifamtu kan leellisu yoo ta’u, yeroo gadhiifamtu beellamni galmee siif kennama.

Fira koo kan hidhame waliin wal qunnamtii dhabeera. Isa/ishee akkan argadhu na gargaaruu dandeessu?

Sarara Ho’aa Eegumsa UNHCR 📞 0917127644 bilbiluun bal’inaan waa’ee fira keessanii kennuu dandeessu.

UNHCR namoota dhimmi isaa UNHCR ilaallatu kan wiirtuuwwan tursiisa waajjira Abbaa Aangoo Godaansa Seeraan Alaa Ittisuu (DCIM) jala jiran mirkaneessuuf jecha daawwannaa ni raawwata. Yoo/yeroo UNHCR fira kee argate, fi firri kee hayyama isaa yoo kenne, si qunnama.


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi'a >> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa