Maatii Walitti Makamuu fi Eeyyama ofiitiin Gara Biyyatti Deebi’uu

XIYYEEFFANNOO! Tajaajilli UNHCR HUNDI BILAASHA!

Biyya sadaffaa keessatti maatii koo waliin walitti makamuun barbaada. UNHCR na gargaaruu danda'aa?

Biyya miseensi maatii keessanii/jiran irratti hundaa’uun hojimaanni garaagarummaa qabaachuu kan danda’u yoo ta’u biyyoota tokko tokkoof UNHCR deeggarsa kennuudhaaf haala gaarii ta’uu danda’a; haa ta’u malee, carraan maatiin walitti makamuu baay’ee daangeffamaadha.

Yoo duraan dursee kaayyoo maatii walitti makuuf UNHCRn gaaffii fi deebii si godhe, UNHCR yeroo/yoo iyyanni maatii walitti makamuu kee milkaa’e si qunnama.

Yoo waa’ee miseensota maatii biyyoota biroo jiranu UNHCRtti hin himne ta’e, waa’ee miseensota maatii, akkamitti akka isaan waliin firooma qabduu fi biyya (biyoota) kam keessa akka jiraatan bal’inaan ibsuuf sarara bilbilaa Eegumsa UNHCR 📞 0917127644 bilbiluu qabda, UNHCR adeemsa maatii walitti makamuu jalqabuun danda’amuu fi dhiisuu isaa madaaluun murtee isaa si beeksisa.

Biyya kootti deebi'uu barbaada. UNHCR na gargaaruu danda'aa?

UNHCR biyyatti deebi’uun haala nageenyaafi kabajaan akka raawwatamu gochuuf kutannoo qaba. UNHCR murtoo sirrii ta’e akka gootan isin gargaaruuf haala biyya keessanii irratti odeeffannoo kennuu danda’a. Yeroo baay’ee UNHCR, IOM, ykn dhaabbileen biroo imala keessaniif kaffaltii kaffalu danda’u, yeroo gara manaa geessan gargaarsa maallaqaa fi kanneen biroos isiniif kennuu danda’u.

Gara biyya ka’umsa keessaniitti deebi’uu akka dandeessan odeeffannoo yoo barbaaddan sarara bilbilaa Tawasul 📞 1404 bilbilaa.


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi'a >> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa