Fayyaa fi Fayyaa Sammuu

Mirgoota namoomaa birootti fayyadamuuf mirgi fayyaa barbaachisaa dha. Mirga hunda hammate yoo ta’u, kunuunsa fayyaa yeroo fi sirrii ta’ee fi murteessitootni fayyaa bu’uuraa kanneen akka bishaanii fi qulqullina qulqulluu fi dhugaatii qulqulluu argachuu; nyaata, soorataa fi mana jireenyaa nageenya qabu gahaa ta’e; haala hojii fi naannoo fayya qabeessa ta’e; akkasumas barnootaa fi odeeffannoo fayyaa waliin walqabatu argachuu. UNHCR abbootii taayitaa fayyaa Liibiyaa waliin hojjechuu fi karaa Garee Hojii Fayyaa michoota biroo waliin qindoominaan tajaajila fayyaa barbaachisaa fi gahaa ta’e akka kennamu mirkaneessuu, tajaajila fayyaa naannoo fooyyessuu fi baqattootaa fi koolu galtoota sirna fayyaa biyyaalessaa keessatti hammachuudha.

Koreen Baraarsaa Idil-addunyaa Michuu (KBIA) tajaajila fayyaa karaa Giddugala Guyyaa Hawaasaa Tiriipoolii akkasumas wiirtuuwwan eegumsa fayyaa sadarkaa duraa dabalatee baqattootaa fi koolu galtootaaf tajaajila dachaa kenna:

Giddugala Fayyaa Hawaasaa Almgarief (Roobii, Kamisa)

Buufata Fayyaa Hawaasaa Zawyet Al-Dehmani (Dilbata, Wixata, Kibxata)

Michuun dhaabbata keenyaa, CESVI baqattootaa fi koolu galtoota gargaarsa xiin-hawaasummaa barbaadaniif tajaajila fayyaa xiinsammuu fi sammuu ni kenna. Michuun keenya KBIA (IRC) gorsa fayyaa sammuu dabalatee tajaajila deeggarsa fayyaa sammuu fi xiin-hawaasummaa ni kenna.

Gargaarsa fayyaa na barbaachisa. Maal gochuu qaba?

Tajaajilli fayyaa kan kennamu koree baraarsaa idil-addunyaa michuu UNHCR irraati. Guyyaa guyyaan namoota dhuunfaa beellama qaban lakkoofsi isaanii murtaa’e waan tajaajiluuf, haalawwan muddamaa hin taane keessatti lakkoofsa armaan gadii bilbiluun beellama qabachuu qabdu:

Marii waliigalaa: 📞0910347365

Fayyaa walhormaataa fi gorsa dahumsa duraa: 📞 0910354818

Sa’aatii tajaajilaa: Dilbataa hanga Kamisaatti sa’aatii 09:00 hanga 16:30 gidduutti

Yaaddoo fayyaa hatattamaa waanan qabuuf gargaarsa yaalaa hatattamaa na barbaachisa. Maal gochuu qaba?

Yoo balaan yaalaa hatattamaa lubbuu namaa balaa irra buusu mudate, maaloo 📞 0910354839 (24/7) bilbili gareen yaalaa hatattamaa KBIA(IRC)  (Koree Baraarsaa Idil-addunyaa) si gargaara.

Deeggarsa xiinsammuu argachuun barbaada. Akkamittan gaafachuu danda'a?

Beellama qabachuuf sarara gargaarsaa CESVI qunnamuu dandeessu, Dilbataa hanga Kamisaatti sa’aatii 09.00 hanga 17.00tti 📞 0910027717 ykn 📞 0922767166.


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi'a >> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa