روال پناهندگی

درخواست پناهندگی توسط اداره سرویس مهاجرت بر اساس مصاحبه ای که با شما انجام خواهد شد مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می شود. در صورت تصمیم مثبت به شما وضعیت پناهندگی داده می شود، در صورت تصمیم منفی و در صورت عدم اعتراض، شما موظف هستید ارمنستان را ترک کنید. تصمیم منفی در کلیه سه مراجع قضایی قابل شکایت است. اگر تصمیم نهایی مثبت باشد، در این صورت وضعیت پناهندگی به شما اعطا خواهد شد و اگر منفی باشد، شما موظف به ترک کشور خواهید بود. در زیر روال و رویه را در قالب نمودار ارائه می نماییم، سپس هر مرحله از آن را با ریز جزئیات شرح می دهیم.

پناهندگی

وضعیت پناهندگی به شما اعطا خواهد شد و اگر منفی باشد، شما موظف به ترک کشور خواهید بود. در زیر روال و رویه را در قالب نمودار ارائه می نماییم، سپس هر مرحله از آن را با ریز جزئیات شرح می دهیم.

مصاحبه

پس از ثبت درخواست در سرویس مهاجرت، با شما مصاحبه خواهد شد. روز و ساعت انجام مصاحبه پیشاپیش و در مهلت سه روزه پس از ثبت درخواست طی نامه ای به اطلاع رسانده خواهد شد. مصاحبه به منظور کسب اطلاعات در باره علل ترک کشور انجام خواهد شد. از شما سئوالاتی خواهد شد که می بایستی حتی المقدور جواب های کامل و مفصل بدهید. شما موظف به حضور در جلسه مصاحبه، همکاری با سرویس مهاجرت و ارائه اطلاعات صحیح به شخص مصاحبه کننده هستید.

در صورت عدم حضور بدون عذر موجه در جلسه مصاحبه و عدم همکاری، بررسی درخواست شما می تواند از سوی سرویس مهاجرت متوقف شود. در صورت نامیسر بودن حضور در مصاحبه یا تاخیر در حضور به موقع و در زمان مقرر بنا به دلایل موجه، خواهشمند است مراتب را حداقل یکروز قبل به سرویس مهاجرت اطلاع دهید.

در صورت تمایل، مصاحبه توسط کارمند با جنسیت مورد نظر شما از سرویس مهاجرت انجام خواهد شد. چنانچه شما به زبان ارمنی صحبت نمی کنید، مصاحبه با حضور مترجم دعوت شده از سوی سرویس مهاجرت که برحسب جنسیت مورد نظر شما خواهد بود، انجام خواهد شد. شما همچنین می توانید با انتخاب و امکانات مالی خود مترجم معرفی بنمایید. صورتجلسه مصاحبه از سوی کارمند سرویس مهاجرت تنظیم خواهد شد.

در صورت موافقت شما، کارمند دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنین وکیل تان از دفتر وکلای تسخیری یا وکیل شخصی خودتان می تواند در مصاحبه شرکت نماید.

اگر سرویس مهاجرت تشخیص بدهد که درخواست شما آشکارا قابل توجیه بوده و در پرونده اطلاعات کافی وجود داشته باشد که شما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته بشوید، با شما مصاحبه انجام نخواهد شد.

مصاحبه محرمانه می باشد. اطلاعات اعلام شده از سوی شما به مقامات کشورتان، شامل سفارتخانه ها یا هر شخص دیگر گزارش نخواهد شد. اطلاعات مذکور فقط در صورت موافقت کتبی شما می توانند در اختیار افراد غیر قرار گیرد. طبق قانون جمهوری ارمنستان «پیرامون پشتیبانی از اطلاعات شخصی»، اطلاعات مذکور شدیداً محرمانه بوده و قابل انتشار نمی باشند.

تصمیمات در قبال درخواست پناهندگی

درخواست کسب پناهندگی در مهلت سه ماه پس از ارائه آن مورد بررسی قرار می گیرد. بنا به تصمیم سرویس مهاجرت، مهلت بررسی درخواست می تواند به مدت سه ماه دیگر تمدید گردد. در نتیجه بررسی درخواست، سرویس مهاجرت پیرامون موارد ذیل تصمیم اتخاذ خواهد کرد:

  • پناهنده شناختن و اعطای پناهندگی در ارمنستان، یا
  • رد درخواست پناهندگی.

سرویس مهاجرت بر مبنای اطلاعات موجود در پرونده شخصی شما و اطلاعات ارائه شده از سوی شما در طی مصاحبه و همچنین اطلاعات موجود در مورد کشور مبدأ شما، تصمیم گیری می نماید. سرویس مهاجرت می تواند پایه و اساس رد پذیرش به عنوان پناهنده و اعطای پناهندگی را اعمال نماید، و در صورت وجود شک و شبهه توجیه شده مبنی بر این که شما مرتکب جرم علیه صلح و بشریت، جرائم جنگی یا سایر جرائم سنگین شده اید، یا در اعمال مغایر با اهداف یا اصول سازمان ملل متحد مقصر شناخته شده اید، شما را به عنوان پناهنده شناسایی ننماید.

اگر شما از سوی کشوری که به کنوانسیون 1951 «پیرامون وضعیت پناهندگان» ملحق شده است به عنوان پناهنده شناخته شده باشید، در این صورت شما بخودی خود در ارمنستان پناهنده محسوب خواهید شد و سرویس مهاجرت موضوع اعطای پناهندگی به شما در ارمنستان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

شما در مهلت سه روز در باره تصمیم اتخاذ شده از سوی سرویس مهاجرت مطلع خواهید شد. تصمیم اتخاذ شده را می توانید از سرویس مهاجرت دریافت کنید یا آن از طریق پست به شما ارسال خواهد شد.

روال تسریع شده اعطای پناهندگی

درخواست پناهندگی شما می تواند طی روال تسریع شده مورد بررسی قرار گیرد، اگر:

1. درخواست پناهندگی شما آشکارا بی اساس و پایه باشد، یعنی اساس ذکر شده در آن بوضوح با معیارهای شناخته شدن بعنوان «پناهنده» مطابقت نداشته باشد. 2. درخواست شما برای پناهندگی تا کنون یک بار بررسی و رد شده باشد و شما درخواست جدید پناهندگی ارائه نموده اید.

درخواست برحسب روال تسریع شده ظرف مدت ده روز اداری مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر تصمیم سرویس مهاجرت، مهلت بررسی درخواست می تواند تا مدت یک ماه تمدید شود.

در صورت روال تسریع شده، شما از کلیه حقوق و وظایف مقرر برای پناهجویان برخوردار خواهید بود.

اگر شما پناهجوی دارای نیازهای ویژه باشید، روال تسریع شده اعطای پناهندگی در خصوص شما اعمال نخواهد شد.

افراد دارای نیازهای ویژه عبارتند از:

کودکان پناهجو یا پناهنده،
معلولین،
زنان باردار،
والدین تنها و دارای کودکان خردسال،
افرادی که دچار بیماری حاد و شدید هستند،
افراد دارای اختلالات در سلامت روان،
قربانیان قاچاق انسان، شکنجه یا سایر اشکال خشونت.

  • کودکان پناهجو یا پناهنده،
  • معلولین،
  • زنان باردار،
  • والدین تنها و دارای کودکان خردسال،
  • افرادی که دچار بیماری حاد و شدید هستند،
  • افراد دارای اختلالات در سلامت روان،
  • قربانیان قاچاق انسان، شکنجه یا سایر اشکال خشونت.