سئوالات متداول پیرامون اسکان مجدد

اسکان مجدد چیست؟

اسکان مجدد، انتقال پناهندگان از یک کشور پناهندگی به کشور دیگری است، که با پذیرش آنها موافقت نموده و در نهایت به آنان اقامت دائم اعطا نماید.

آیا حق اسکان مجدد وجود دارد؟

اسکان مجدد در کشور ثالث حقی بشمار نمی رود و کشورها هیچ تعهدی برای پذیرش پناهندگان برای اسکان مجدد بر عهده ندارند. اسکان مجدد در کشور ثالث به سیاست کشورهای اسکان دهنده مجدد و معیارهای پذیرش آنها و همچنین وضعیت و شرایط شخصی پناهنده بستگی دارد. بنابراین، تصمیم نهایی در مورد اسکان مجدد پناهجو بر عهده کشور ثالث است، نه بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.

آیا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اسکان مجدد در ارمنستان انجام می دهد؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان به دلیل کاهش سهمیه ها در سطح جهانی، سهمیه اسکان مجدد ندارد. تلاش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در راستای هدف تقویت نظام حمایت ملی و دسترسی به حفاظت بین المللی در ارمنستان و کمک به پناهندگان در دسترسی به چنین راهکارهایی می باشد.

متناسباً، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ابتکارات و طرح ها حمایت نموده و امکاناتی را در جهت کمک به پناهجویان و پناهندگان در امور خوداتکایی و ادغام محلی در ارمنستان اختصاص می دهد. اسکان مجدد فقط می تواند در موارد استثنایی به عنوان یک ابزار حفاظتی برای کسانی که با خطرات حفاظتی جدی مواجه بوده و در ارمنستان غیر قابل تنظیم و رسیدگی باشد، بکار گرفته شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مستقیماً گزینه های احتمالی اسکان مجدد را شناسایی خواهد کرد. شناسایی این موارد به درخواست های کاندیداهای احتمالی بستگی نخواهد داشت. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اطلاعات کاملی در مورد وضعیت حقوقی و اجتماعی پناهجویان و پناهندگانی که از سازمان های همکار اجرا کننده برنامه های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ارمنستان کمک های حقوقی و اجتماعی دریافت می کنند، در دست دارد. اگر پرونده شما برای بررسی اسکان مجدد انتخاب شود، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با شما تماس خواهد گرفت.

آیا باید بابت دریافت کمک های مربوط به اسکان مجدد هزینه پرداخت کنم؟

تمامی خدمات مورد ارائه از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های اجتماعی همکار رایگان هستند.

اگر از شما خواسته شود برای کمک های ارائه شده توسط کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا سازمان های اجتماعی هزینه پرداخت کنید، در این باره به نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان و (یا) بازرس کل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش کنید. رفتار کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های اجتماعی همکار طبق مقررات آیین نامه رفتاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنظیم می شود.