بازگشت به افغانستان

اگر شما بعد از اول نومبر ۲۰۲۳ به افغانستان آمده اید، لطفا برای معلومات بیشتر در مورد کمک های موجود اینجا را کلیک کنید.

در صورتی که پس از زندگی به عنوان پناهنده در کشور دیگری، فکر بازگشت به افغانستان را در سر دارید، می توانید با مراجعه به این صفحه معلومات مفید کسب نمایید. اگر موضوع مورد نظرتان در اینحا موجود نیست،  لطفاً با ما به تماس شوید.

قبل از تصمیم گیری درباره بازگشت به افغانستان با دقت فکر نمایید. قبل از تصمیم گیری برای بازگشت باید اوضاع امنیتی محل مورد نظر برای زندگی و همچنین گزینه های شغلی موجود و خدمات قابل دسترس برای خانواده خود را مورد ملاحظه قرار دهید. هرگونه تصمیم گیری باید تنها و کاملاً انتخاب شما باشد، هرگز نباید برخلاف میل تان مجبور به بازگشت شوید.

در صورت تصمیم گیری برای بازگشت به افغانستان، کدام نوع کمک قابل دسترس می باشد؟

UNHCR در حال حاضر، برای پناهندگان افغان که از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه UNHCR (VolRep) به افغانستان عودت می کنند، مبلغ 375 دالر امریکایی فی نفر، با ورود به کشور از خاک ایران، پاکستان و تاجیکستان کمک می کند. این مبلغ به خاطر تحت پوشش قرار دادن مصارف ترانسپورت و کمک برای آغاز زندگی دوباره در افغانستان صورت می گیرد.

آن عده از پناهندگان افغان که از دیگر کشورها از قبیل هند، مالزیا، روسیه و سایر کشورها از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه UNHCR به کشور عودت می کنند، مصارف ترانسپورت جهت تحت پوشش قرار دادن تکت طیاره و مبلغ 225 دالر امریکایی فی نفر را با ورود به افغانستان دریافت خواهند کرد.  

شرایط لازم برای موارد فوق، در اختیار داشتن فورم بازگشت داوطلبانه (VRF) است که از جانب دفتر UNHCRدر کشور محل پناهندگی صادر شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دریافت فورم بازگشت داوطلبانه، می توانید به وبسایت کمکی، در کشور محل زندگی خود مراجعه نمایید.