الحاق فامیلی

الحاق فامیلی چیست؟

الحاق فامیلی به معنای یکجای شدن اعضای خانواده ­هایی است که در کشورهای مختلف زندگی می کنند. الحاق فامیلی پناهجویان در صورتی رخ می دهد که اعضای خانواده از یکدیگر جدا شده و حد اقل یک تن از آنها به عنوان پناهنده شناخته شده باشد و یا تحت حمایت تکمیلی در کشور محل زندگی خود قرار داشته باشد. چنین پناهنده ای می تواند برای یکجا شدن خانواده خود در آن کشور درخواست ارایه نماید.

آیا من نیز می توانم برای الحاق فامیلی درخواست دهم؟

در صورتی که به عنوان پناهنده پذیرفته شده و یا در حالت دریافت حمایت تکمیلی در کشور محل پناهندگی خود قرار گرفته باشید، می توانید برای پیوستن اعضای خانواده واجد شرایط درخواست دهید. در این صورت در موقعیت «تمویل کننده» یا «عریضه دهنده» برای اعضای خانواده خود قرار خواهید گرفت. 

شرایط لازم برای الحاق فامیلی برای اعضای خانواده، به مقررات کشور محل زندگی تان وابسته می باشد. در اکثر قوانین ملی، به همسر، والدین اطفال خُردسال و نامستقل، اجازه الحاق فامیلی داده می شود. در بعضی کشورها سایر اعضای نامستقل خانواده نیز می توانند درخواست دهند. به اعضای واجد شرایط خانواده، اغلب «متقاضی» اطلاق می شود.

در صورت پذیرش و صدور ویزای مربوطه، خانواده تان می تواند به شما مُلحَق شوند. خانواده تان به محض ورود جواز اقامت دریافت خواهند کرد (نوع اجازه اقامت نیز نظر به کشورها تفاوت دارد).

در صورت پذیرش و صدور ویزای مربوطه، خانواده تان می تواند به شما مُلحَق شوند. خانواده تان به محض ورود جواز اقامت دریافت خواهند کرد (نوع اجازه اقامت نیز نظر به کشورها تفاوت دارد).

کدام کشورها برای پناهندگان برنامه الحاق فامیلی دارند؟

در اکثر کشورهای طرزالعمل مخصوص الحاق فامیلی وجود دارد. این برنامه ها از روش های تمویل مالی برای سایر مهاجران (غیر پناهندگان) متفاوت بوده و اغلب مطلوب تر است.

در کجا می توانم درباره الحاق فامیلی معلومات بیشتر کسب کرده و جزییات نحوه تنظیم درخواست را بدست آورم؟

در ذیل می توانید پیوندهای اینترنتی (لینک) برخی از برنامه های الحاق فامیلی را بدست آورید. در صورتی که برنامه الحاق فامیلی کشور مورد نظرتان در این لیست شامل نمی باشد، لطفاً وبسایت حکومتِ کشوری را بررسی کنید که خانواده تان در آن زندگی می کند و موضوع «الحاق فامیلی» را جستجو کنید. 


🇦🇺 Australia 🇦🇺

If you have family members in Australia, there may be family reunification or sponsored visa options available to you. Please visit our Help Australia page for more information.


🇦🇹 Austria 🇦🇹

If you were separated from your family members who are now in Austria, you may be able to join them in Austria under particular conditions that you can find here.

 


🇧🇪 Belgium 🇧🇪

If you were separated from your family members who are now in Belgium, you may be able to join them in Belgium under particular conditions. You can find more information and other requirements like having a visa here. 

 


🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 🇧🇦

For more information on family reunification to Bosnia and Herzegovina, please visit our Bosnia and Herzegovina Help page.


🇨🇦 Canada 🇨🇦

If you have family members who have been recognized as refugees by the Canadian government, you may be able to join them under certain circumstances. You can find more information on our Help Canada webpage.

🇭🇷 Croatia 🇭🇷

According to Croatian legislation, if your family member has been granted international protection (asylum or subsidiary protection) you have the right to come to Croatia and continue living there. For more information on who is eligible, please visit our Help Croatia webpage.


🇩🇪 Germany 🇩🇪

You may be able to join your family in Germany depending on the type of legal status they have and your relationship to them. You can find information on who is eligible to apply for family reunification in Germany, how to apply and who can help you here.

 


🇮🇪 Ireland 🇮🇪

If you were separated from your family members who are now in Ireland, you may be able to join them in Ireland under particular conditions. You can find out who is eligible and how to apply here.

 


🇳🇱 Netherlands 🇳🇱

If you were separated from your family members who are now in the Netherlands, you may be able to join them in the Netherlands under particular conditions. You can find more information here and be directed to information from the Dutch Council for Refugees who can inform you about the process.

 


🇳🇿 New Zealand 🇳🇿

If you have family members in New Zealand, there may be family reunification or sponsored visa options available to you. Please visit our Help New Zealand page for more information.


🇨🇭 Switzerland 🇨🇭

If your core family is in Switzerland, you may join them under certain conditions. Whether you can join your family will ultimately depend on their legal status in Switzerland. For information on who is eligible and more details, please visit our Help Switzerland webpage.


🇬🇧 United Kingdom 🇬🇧

You may be able to join your family in the UK depending on the type of legal status they have and your relationship to them. You can find information on who is eligible to apply for family reunification in the UK, how to apply and who can help you here.

 


🇺🇸 United States 🇺🇸

If your relative has entered the United States as a resettled refugee or been granted asylum in the United States, they may be eligible to petition for you to join them in the United States. For more information on the available family reunification processes, please visit our Help USA page.