کمک برای پیدا کردن کار و آغاز کسب و کار

آیا UNHCR می تواند برای پیدا کردن کار یا آغاز کسب و کار به من کمک کند؟

UNHCR و نهادهای همکار ما، برای کمک به مهاجران و کسانی که در افغانستان مجبور به ترک خانه های شان شده اند، آموزش کاری و مساعدت آغاز کسب و کار فراهم می سازد. 

ما از طرق ذیل، برای کسب درآمد به مردم کمک می کنیم:

  • فراهم ساختن آموزش های تخنیکی مسلکی در راستای پیدا کردن وظیفه.
  • فراهم نمودن دوره کارآموزی برای فارغان کورس­های تخنیکی مسلکی تا از این طریق در حرفه جدیدی مهارت کسب نموده و در عین حال درآمد داشته باشد.
  • حمایت در راستای راه اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق فراهم ساختن مساعدت های آغاز کسب و کار و ارایه حمایت مالی برای توسعه کسب و کارهای موجود.

جهت آگاهی از شرایط لازم برای پیوستن به یکی از برنامه های ما، باید از طرف UNHCR یا نهادهای همکار ما مورد ارزیابی قرار گیرید. جهت کسب معلومات بیشتر، لطفاً با ما به تماس شوید.