معرفی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درافغانستان

به وبسایت UNHCR خوش آمدید. ما آن تعداد از مردم افغانستان را مورد حمایت قرار می دهیم که به دلیل جنگ، خشونت یا حوادث طبیعی مجبور به فرار از خانه ­های شان شده اند. ما برای خانواده­های بیجا شده و پیدا کردن مکانی به عنوان سرپناه کمک­  های ضروری و حمایتی فراهم می کنیم.

خدمات ما شامل کمک های نقدی عاجل و سرپناه، کمک های حقوقی و پروژه­ های زیربنایی از قبیل مکاتب و کلینیک ها می شود. ما همچنین آموزش های حرفوی و قرضه­ های راه اندازی کسب و کار را فراهم می سازیم تا برای مردم زمینه کسب درآمد فراهم شود.