گزارش دهی کلاهبرداری و تخلف

تمام خدمات UNHCR رایگان می باشد. به کسانی که در بدل خدمات UNHCR خواستار پرداخت پول می شوند، اعتماد نکنید. در صورتی که در بدل خدمات UNHCR از شما درخواست پول یا مطالبه دیگری به شمول خواسته هایی با ماهیت جنسی را مطرح کرده اند، لطفاً به صورت فوری به دفتر UNHCR گزارش دهید.

UNHCR اطلاعاتی را در اختیار دارد که نشان می دهد برخی افراد با نیت فریبکارانه از طریق صفحات جعلی فیسبوک، خود را کارمند این نهاد معرفی می کنند. شما باید تنها از طریق آدرس های ارتباطی معرفی شده در این وبسایت با UNHCR به تماس شوید.  

کلاهبرداری (فریبکاری) چیست؟

کلاهبرداری به عملی اطلاق می شود که شامل تفسیر نادرست و یا پنهان کردن واقعیت ها با هدف فریب دادن آگاهانه و عمدی یا در تلاش برای فریب دادن شخصی به منظور بهره برداری از یک امتیاز، صورت می گیرد.  

مثال هایی از اعمال فریبکارانه عبارت اند از:

 • ارایه معلومات غلط راجع به وضعیت شخصی تان به منظور بهره مند شدن از کمک یا خدمات؛
 • استفاده از اسناد تقلبی یا اسناد اصلی به صورت نادرست؛
 • رخواست پول برای منفعت شخصی یا پرداختپول در بدل بهره مندی از کمک ها یا خدمات (مثل: ثبت، اسکان مجدد)؛
 • جعل ادعا مبنی بر نمایندگی از UNHCR سایر ادارات و نهادهای همکار. 

تخلف چیست؟

تمام کارمندان UNHCR ملزم به رعایت قوانین و مقررات تنظیم شده برای کارمندان سازمان ملل متحد هستند. تخلف به معنی ناکامی کارمند در رعایت این قوانین و مقررات می باشد.

تخلفات احتمالی عبارت اند از:

 • بهره برداری جنسی و سوء استفاده از افرادی که به آنها خدمات ارایه می شود
 • فریبکاری (طور مثال: جعل اسناد جهت بهره برداری از یک امتیاز)
 • فساد (طور مثال: دریافت پول از پناهندگان یا سایر موارد)
 • فریبکاری در زمینه پروسه ثبت نام و اسکان مجدد
 • دزدی و اختلاس (طور مثال: دزدیدن تجهیزات و پول)
 • آزار و اذیت و جنسی

به طور مشخص، کلاهبرداری مالی، فریبکاری در ثبت نام و اسکان مجدد، فساد، بهره برداری و سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت جنسی نمونه های بارز تخلف محسوب می شوند، خواه از جانب کارمندان UNHCR، کارمندان نهادهای همکار یا قراردادی ها (افرادی که برای انجام کار به نیابت از ما استخدام می شوند) صورت گیرد.

UNHCR با بهره برداری و سوء استفاده جنسی تحت هیچ شرایطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. این امر یک تخلف جدی تلقی شده و تمام کارمندان UNHCR مکلف اند با قاطعیت از شمولیت در چنین اعمالی جلوگیری نمایند.

مطابق به استندردهای عملی سازمان ملل متحد، کارمندان UNHCR و نهادهای غیر دولتیِ همکار، مکلف اند از اعمال ذیل با قاطعیت خودداری نمایند:

 • داشتن فعالیت جنسی در بدل پول، استخدام، رفتار ترجیحی، اجناس یا خدمات.
 • داشتن فعالیت جنسی با هر شخص زیر 18 سال.
 • نقش داشتن در هرگونه اشکال اهانت جنسی، رفتار تحقیر آمیز یا استثماری 

نحوه گزارش دادن فریبکاری، فساد و تخلف به شمول بهره برداری و سوء استفاده جنسی

شما مکلف اید هر گونه فریبکاری، فساد یا نگرانی­های موجود راجع به احتمال قضیه بهره برداری و سوء استفاده جنسی را از طریق خطوط تلفون اختصاصی ذیل گزارش دهید. تمام گزارش های دریافت شده به صورت محرمانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تماس با این شماره ها رایگان بوده و از ساعت 8 صبح الی 4 عصر در روزهای یکشنبه تا پنجشه فعال می باشند.  

0791990225 | 0790691746 | 0704996168 

می توانید با استفاده از آدرس ایمیل [email protected] نیز با دفتر UNHCR به تماس شوید. در بسیاری از موقعیت ها و دفاتر UNHCR صندوق شکایات نیز موجود است که می توانید نظریات خود را به صورت کتبی از طریق آن نیز ارسال نمایید.

علاوه براین، هر شخصی می تواند در صورت بروز نگرانی یا داشتن اطلاعات در مورد تخلف کارمندان UNHCR یا نهادهای همکار، با دفتر بازرسی عمومی UNHCR در دفتر مرکزی (IGO) تماس حاصل نمایند. گزارش دریافتی با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کاملاً محرمانه حفظ می شود. می توانید با استفاده از مجاری محرمانه ذیل گزارش دهید:

گزارش ارسالی تان باید حاوی معلومات ذیل باشد:

 • چه اتفاقی رخ داده است؟ در مورد واقعه یا وقایع مورد نظر معلومات خود با تفصیل ارایه نمایید.
 • چه کسی مرتکب تخلف شده است؟ آیا از شامل بودن اشخاص دیگر نیز اطلاع دارید؟ در صورت امکان، لطفاً نام کامل شخص، عنوان وظیفه و نهاد را ذکر نمایید.
 • حادثه یا حوادث مذکور در کجا و چه وقت رخ داده است؟ لطفاً تاریخ و وقت آن را در صورت امکان ذکر نمایید.