با ما تماس بگیرید 

برای ارتباط با UNHCR افغانستان ، لطفاً با شماره زیر تماس بگیرید:   

  • protection, available on all business days, at ? 0790691746, ? 0791990225 and ? 0704996168·
  • protective email address: [email protected]

لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حضوری در حال حاضر امکان پذیر نیست.  

 همچنین می توانید س سوعالات الات یا شکایات خود را به خط راهنمایی بین سازمانی -Awaaz ارسال کنید.  


اطلاعات مربوط