مونږ سره اړیکه ونیسئ

د UNHCR افغانستان سره د تماس لپاره ، مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ:  

  • Protection Hotline:  ? 0791990225,? 0790691746 and ? 0704996168 (available on all working days)  
  • Protection Email: [email protected]   

مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې دا شخصي مشوره شتون نلري 

تاسو پوښتنې یا شکایتونه د بین المللي ادارې هیلپ لاین-غږ ته هم استول شۍ  

  • تلیفون:  ? 410 (toll-free and available seven days a week) 
  • Awaaz websitehttps://awaazaf.org/ 

اړوند معلومات 

<< د افغانستان هوم پانړے ته وگرځه
>> زموږ د مرستې پانړی کې بل هیواد غوره کړئ