مجبور شدم از پاکستان به افغانستان باز گردم

 در صورتی که پس از تاریخ 1 نومبر 2023 مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شده اید، در این صفحه می توانید درباه کمک های موجود معلومات بدست آورید.

دریافت یا عدم دریافت مساعدت از جانب UNHCR به اوضاع شخصی شما و نوع اسناد دست داشته وابسته است. برای کسب اطلاعات بیشتر، اسناد خود را در ذیل انتخاب نمایید.


آیا فورم بازگشت داوطلبانه (VFR) را دراختیار دارید؟

در صورتی که مرکز بازگشت داوطلبانه UNHCR در بالِلی یا آزاخیل پاکستان، برای تان فورم VRF صادر کرده باشد، می توانید از مرکز توزیع پول نقد ما در افغانستان مساعدت نقدی دریافت کنید.

هر یک از اعضای خانواده تان مطابق به نام های ثبت شده در فورم VRF، مبلغ 375 دالر امریکایی دریافت خواهند کرد. طور مثال: اگر در خانواده پنج نفر باشید، مبلغ 5 ضرب در 375 = 1,875 دالر امریکایی دریافت خواهید کرد.

هر یک از اعضای دیگر خانواده که با شما باز گشته اند و کارت معتبر PoR یا فورم VRF را در اختیار ندارند، اما در تصدیق نامه ریاست مهاجرین و عودت کنندگان به ثبت رسیده باشند، پس از سپری کردن مصاحبه، فی نفر، مبلغ 20 دالر امریکایی را به عنوان مصارف ترانسپورتی رسیدن به خانه دریافت می کنند.


آیا کارت معتبر ثبت مهاجرین (POR) را در اختیار دارید؟

در صورتی که از پس از تاریخ 1 نومبر 2023 از پاکستان باز گشته باشید، تمام اعضای خانواده تان که کارت معتبر PoR (کارت آبی با تاریخ انقضای 30 جون 2023) مبلغ 375 دالر امریکایی فی نفر در مرکز توزیع پول نقد [UNHCR در افغانستان] دریافت خواهند کرد. طور مثال: اگر در خانواده پنج نفر کارت معتبر PoR در اختیار داشته باشید، مبلغ 5 ضرب در 375 = 1,875 دالر امریکایی دریافت خواهید کرد.

در صورتی که اعضای خانواده، کارت معتبر PoR در اختیار نداشته باشد، برای مصارف ترانسپورتی رسیدن به خانه مبلغ 20 دالر فی نفر دریافت خواهند کرد.

دریافت این مساعدت مشروط به ارایه تصدیق نامه مهر شده از جانب ریاست مهاجرین و عودت کنندگان مرز تورخم یا اسپین بولدک می باشد.


آیا تصدیق نامه یا ورق پناهندگی UNHCR را در اختیار دارید؟

در صورتی که [نام تان] در دفتر UNHCR یا نهادهای همکار آن در پاکستان ثبت شده باشد و تصدیق نامه پناهندگی و یا ورق UNHCR را اختیار داشته باشید (ورقی که در آن شماره پرونده یا قضیه ذکر شده است)، مبلغ 140 دالر برای خانواده و 20 دالر فی نفر برای مصارف ترانسپورت مساعدت نقد دریافت خواهید کرد.

این مساعدت تنها برای کسانی است که اخیراً پس از تاریخ 1 نومبر 2023 از پاکستان به کشور بازگشته اند.شما باید تصدیق نامه مهر شده توسط ریاست مهاجرین و عودت کنندگان تورخم یا اسپین بولدک را ارایه نمایید.

در صورتی که در افغانستان زندگی می کردید و پس از تاریخ 1 نومبر از پاکستان به کشور باز نگشته اید، از جانب UNHCR واجد شرایط لازم برای دریافت مساعدت شناخته نمی­شوید.


آیا سند دیگری در اختیار دارید؟

در صورت نداشتن هیچ یک از اسناد ذکر شده در بالا، اداره بین المللی مهاجرت IOM در مراکز ترانزیتی خود با شما همکاری خواهد کرد. این مورد شامل کسانی می شود که اسناد ذیل را در اختیار دارند:

  • کارت  PoR سبز یا زرد
  • کارت تابعیت افغانستان (ACC)
  • فاقد اسناد معتبر