برگه های طرح سرشماری اتباع خارجی جدیدالورود ۳ ماه تمدید شد

به اطلاع کلیه اتباع خارجی که در طرح های بازشماری و شناسایی جدید شرکت کرده اند، می رساند اعتبار برگه های تردد صادره در راستای «روند آماده سازی حمایت مشروط» از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  تمدید شد.

لازم به ذکر است اتباع خارجی ذیل مشمول تمدید نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات واجد شرایط حضور در کشور
نمی باشند:

  1. اتباع شناسایی شده در مناطق ممنوعه که نسبت به ثبت درخواست جابجایی به مناطق غیر ممنوعه در مهلت مقرر (۱۴۰۱/۷/۲۵) اقدام نکرده اند.
  2. اتباعی که در مناطق غیرممنوعه شناسایی شده ولی در سایر مناطق غیر از محل شناسایی (غیرممنوعه و یا ممنوعه) حضور دارند.
  3. اتباعی که در چند محل(ممنوعه و غیر ممنوعه) شناسایی شده ولی فعلاً در مناطق ممنوعه حضور دارند؛ هرچند دارای برگه تردد منطقه غیرممنوعه نیز باشند.