واژه نامه

این واژه نامه برای شما ساخته شده است و هدف آن کمک به پناهندگان و مهاجرانی است که در یونان هستند. لطفا آن را با خود نگه دارید. شما می توانید از آن برای تسهیل ارتباط خود با مردم یونانی که با شما در تماس هستند استفاده کنید تا اطلاعات عمومی و همچنین اطلاعاتی در مورد مسائل مربوط به شرایط زندگی، غذا، بهداشت و حفاظت درخواست کنید. فصل های ویژه ای برای زنان و کودکان بدون همراه اختصاص داده شده است.

نسخه حاضر واژه نامه کوچک واژگان جدیدی را در رابطه با خدمات عمومی، آموزش، سبک زندگی و فرهنگ در یونان معرفی می کند که به دسترسی شما به خدمات و ادغام شما در محیط اجتماعی کمک می کند.   

(PDF files): Arabic / Greek  |  Farsi / Greek  |  French / Greek  |  Kurmanji / Greek  |  Sorani / Greek  |  Turkish / Greek  |  Urdu / Greek Ukrainian / Greek


Please take a few minutes to let us know about your experience in using the Mini Lexicon here. We would like to hear back from you on how the Mini Lexicon can be further improved.