ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی درباره نحوه ثبت نام دانش آموزان دارای سرشماری

۱. دانش آموزان سال اولی شرکت کننده در طرح بازشماری و دارندگان برگه حمایت تحصیلی سال قبل که مقطع تحصیلی یا واحد آموزشی آنان تغییر یافته است با مراجعه به نشانی اینترنتی kanoonnobat.ir برای دریافت برگه حمایت تحصیلی سال جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نوبت دریافت نمایند. دارندگان برگه حمایت تحصیلی سال قبل که واحد آموزشی آنان تغییر نیافته است متعاقباً و از اوائل آبان ماه برای دریافت برگه حمایت تحصیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به نشانی اینترنتی فوق فراخوانده خواهند شد.

۲. دانش آموزان ثبت نام شده در طرح سرشماری دارای رسید به اعتبار ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صادره توسط دفاتر خدمات:

دانش آموزان(بین ۶ تا ۱۸ سال) این گروه که پس از دریافت نمونه فرم سنجش سلامت از سایت‏ های ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و مراجعه به مراکز جامع خدمات بهداشتی محل سکونت، به همراه پاسخ معاینات پزشکی با همان رسید سرشماری (برگه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ) برای ثبت نام به واحد آموزشی محل سکونت برای ثبت نام موقت مراجعه نماید. این گروه پس از ثبت نام موقت در مدارس، متعاقباً و از اوائل آذر ماه برای دریافت برگه حمایت تحصیلی سال۱۴۰۲-۱۴۰۱ به نشانی اینترنتی فوق فراخوانده خواهند شد.

۳. دانش آموزان ثبت نام شده در طرح سرشماری دارای رسید به اعتبار ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صادره توسط دفاتر پیشخوان:

دانش آموزان (بین 6 تا 18 سال) این گروه که دارای رسید سفید رنگ می باشند با مراجعه به نشانی اینترنتی kanoonnobat.ir نوبت مراجعه به دفاتر خدمات دریافت نمایند. ( به ثبت نام شدگان دارای رسید سفید در هر استان صرفاً به دفاتر همان استان نوبت داده خواهد شد. ضمناً نوبت دهی در استانهای ممنوعه اجرا نخواهد شد) در روز نوبت درمراجعه به دفاتر خدمات پس از انجام فرایند اداری برای سرپرست و دانش آموز برگه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صادر و به همراه فرم خام سنجش سلامت تحویل خواهد شد.

این گروه با مراجعه به مراکز جامع خدمات بهداشتی محل سکونت، به همراه پاسخ معاینات پزشکی با برگه جدید معتبر تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صادره برای ثبت نام به واحد آموزشی محل سکونت برای ثبت نام موقت مراجعه نمایند.

همچنین این گروه پس از ثبت نام موقت در مدارس، متعاقباً و از اوائل آذر ماه برای دریافت برگه حمایت تحصیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به نشانی اینترنتی فوق فراخوانده خواهند شد.