Podcasts

ادغام از طریق مسکن

برای تغییر زبان از دکمه های بعدی / قبلی استفاده کنید

از خشونت محافظت کنید

برای تغییر زبان از دکمه های بعدی / قبلی استفاده کنید

مقابله با استرس

برای تغییر زبان از دکمه های بعدی / قبلی استفاده کنید

بگو نه به اخبار جعلی

برای تغییر زبان از دکمه های بعدی / قبلی استفاده کنید

COVID-19: دستورالعمل مراقبت از منزل بیماران

برای تغییر زبان از دکمه های بعدی / قبلی استفاده کنید

راهنمایی دولت در مورد عبادت و ماه رمضان در زمان COVID-19 (mp3)

English

French

Arabic

Farsi

Urdu

Turkish

فایل های صوتی پیام رسان دولتی

English

French

Arabic

Farsi

Urdu

Turkish

پرونده های صوتی سرویس پناهندگی

English

French

Arabic

Farsi

Urdu

Turkish