حمایت روانی- اجتماعی

وضعیت اورژانس بهداشتی ما را مجبور به تغییر عادات کرده است. علاوه بر این، موقعیت هایی مانند دشواری در یافتن ثبات، دوری از خانواده و سایر موارد می تواند باعث ایجاد استرس، اضطراب، نگرانی و اندوه شود.

برای جلوگیری از این نوع احساسات منفی، می توانید:

  • در مورد احساسات خود با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید.
  •  فعالیت هایی را انجام دهید که به آرامش شما کمک می کند، مانند خواندن یا گوش دادن به موسیقی.
  •  اخبار را یک یا دو بار در روز بررسی کنید تا از قرار گرفتن در معرض اطلا عات منفی خودداری کنید.
  •  سعی کنید یک برنامه ی روزمره برای روزهای خود ایجاد کنید.
  • هشت ساعت بخوابید و سالم غذا بخورید.

اگر احساسات شما بدتر شد و نیاز به حمایت یک متخصص داشتید، می توانید با HIAS یا ACNUR  تماس بگیرید.