آموزش، بهداشت، غذا، کار و سایر خدمات

آیا می‌خواهید به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشید یا می‌خواهید فرزندان خود را در سیستم آموزشی ثبت نام کنید؟

در زیر می توانید اطلاعاتی در مورد مسائل مربوط به دسترسی به حقوق در اکوادور مانند آموزش و بهداشت و ادغام محلی بیابید.