پناهندگی (درخواست پناهجویی)

در کادرهای زیر اطلاعات مربوط به پناهندگی در اکوادور بیان شده است.

اگر برای مسائل مربوط به درخواست وضعیت پناهندگی نیاز به حمایت دارید با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (ACNUR)، سازمان امور پناهندگی نروژی (Consejo Noruego para Refugiados) یا دفتر  دادآوَری عمومی ( Defensoría Pública) تماس بگیرید.