اطلاعات کلیدی برای شما، خانواده و جامعه شما

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Ecuador - کمک به پناهندگان و پناهجویان

اطلاعات کلیدی برای شما، خانواده و جامعه شما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( ACNUR) اکوادور- کمک به پناهندگان و پناهجویان

:اطلاعاتی که میتوانید در اینجا پیدا کنید

– سازمان‌های کمک‌های بشردوستانه
– اطلاعات در مورد اکوادور
– دسترسی به شرایط پناهندگی
– تنظیم وضعیت مهاجرت
-راه‌حل‌های پایدار
– بهداشت، آموزش، کار و سایر خدمات
– اطلاعات برای کودکان و نوجوانان بدون همراه
– خشونت مبتنی بر جنسیت
– پیشگیری از استثمار و سوءاستفاده جنسی
اطلاعات در مورد کووید-19
– منابع اطلاعاتی

تماس با ما
[email protected]
WhatsApp: +593 23 42 01 20 ACNUR