تائیدیه مدارک تحصیلی

در اکوادور،  دبیرخانه آموزش عالی، علم و فناوری مسئول تائید (معادل سازی) مدارک دانشگاهی اخذ شده در موسسات آموزشی خارج از کشور است.
قبل از انجام این کار، در نظر بگیرید که مدارک تحصیلی که ممکن است معادل سازی شوند عبارتند از:
·       سطح سوم (لیسانس) تکنیکی تکنولوژیکی موسسات
·       سطح سوم (لیسانس) دانشگاهی
·       سطح چهارم (فوق لیسانس) دانشگاهی
مدارکی تحصیلی که مورد تائید قرار نمی‌گیرند عبارتند از:
·     مدارک تحصیلی از مؤسسات آموزش عالی که دارای اعتبار نیستند.
·     مدارک تحصیلی و غیر رسمی اسپانیا
·     تحصیلات آموزشی   پیوسته (دیپلم ها، دوره های آزاد و غیره).
·     تحصیلات انجام شده در اکوادور بدون موافقتنامه تایید شده توسط شورای آموزش عالی ( CES)
·     مدارکی که شامل مدارک آموزش عالی محسوب نمی شوند. زمانی که تحصیلات با مدارک تحصیلی اکوادور قابل تطبیق نیستند.
مدارک متفاوتی بر اساس مدرک تحصیلی‌ای که میخواهند تائید کنند (به رسمیت بشناسند) نیاز است، برای مدارک تحصیلی عمومی به این موارد نیاز است:
• کارت شناسایی، گذرنامه یا کارت پناهندگی.
• مدرک اصلی همراه با قانونی سازی  تائید کنسولی یا آپوستیل لاهه.
• برنامه تحصیلی یا سوابق تحصیلی که مدت زمان تحصیل را در سند اصلی یا کپی تایید شده اثبات کند.
• نحوه تحصیل یا نحوه‌آموزش در سند اصلی یا کپی تایید شده (این برای حوزه های دانشی است که فنی بودن آنها مستلزم تمرین در صحنه‌های واقعی یا حوزه های دانشی است که بر زندگی تأثیر می گذارد).
• شرایط خاص دیگری برای مدارک دکتری و مدارک تحصیلی در رشته بهداشت وجود دارد.
برای شروع فرایند باید وارد سایت زیر شوید: siau-online.senescyt.gob.ec