دفاترUNHCR

مهم!  به دلیل شرایط اضطراری بهداشتی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  متحد (ACNUR) روش جایگزینی برای ارائه خدمات به عموم از طریق تلفن / واتساپ ارائه کرده است. مراجعه حضوری در دفاتر فقط برای موارد ضروری و با وقت قبلی تائید شده انجام .می شود.


کیتو

آدرس:  Carlos Arroyo del Río 370, sector el Batán, atrás del Estadio Olímpico Atahualpa

تلفن تماس:0989182243 0990329477

(نقشه گوگل: https://bit.ly/35dwiTx)

پیام به واتس‌اپ:  روی یکی از این لینک‌ها کلیک کنید 

https://wa.me/593989182243  https://wa.me/593990329477

دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 13:00


مراکز مراجعه

تلفن تماس: 0981890593

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593981890593

آدرس:  Agustín Cueva 3-23، بین  Honorato Loyola و Aurelio Aguilar

(نقشه گوگل: https://bit.ly/3mHCeHF)

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 8:30 تا 13:30


سانتو دومینگو

تلفن تماس: 3248 138 098

پیام به واتس‌اپ:  روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593981383248

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 8:30 تا30 :13


لاگو اگریو

آدرس: Guayas بین Venezuela و Loja esquina

(نقشه گوگل: http://bit.ly/2QoosvQ)

تلفن تماس: 0999174868 – 0994014436

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593999174868 https://wa.me/593994014436

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 8:30 تا00 :13


اسمرالداس / سن لورنزو

آدرس: Bastidas 1-02 y Barbisotty, Las Palmas

(نقشه گوگل: http://bit.ly/2Wosetk)

تلفن تماس: 0994013672

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593994013672

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 8:30 تا00 :18


ایبارا

آدرس: de la Roca 350، José Tobar y Tobar، Pilanquí

(نقشه گوگل: http://bit.ly/2TYdShz)

تلفن تماس :683 3209 099

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593993209683

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 09:00 تا00 :17


تولکان

آدرس:   Holanda entre Italia y Av. Tulcanaza, frente al Asilo de Ancianos Sara Espíndola

(نقشه گوگل: http://bit.ly/39ZvgYB)

تلفن تماس: 907 8205 098

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/59398205907

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 09:00 تا00 :17


وئکییاس

آدرس:   CEBAF Huaquillas

تلفن تماس: 0997349326

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید : https://wa.me/593997349326

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 08:00 تا00 :13


گوآیاکیل

Avenida Circunvalación Sur Nº 0507 entre Calle Monjas y Ébanos – Urdesa Central (Mapas de Google: bit.ly/3UH0VFL): نقشه گوگل)

تلفن تماس : 060 1404 099

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593991404060

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 09:00 تا00 :17


کوئنکا

آدرس: Luis Moreno Mora y Cornelio Merchan, casa N 6-15

(نقشه گوگل: https://bit.ly/3stA8yv)

تلفن تماس :2607200 098

پیام به واتس‌اپ: روی این لینک کلیک کنید  https://wa.me/593982607200

ساعت پاسخگویی: دوشنبه تا جمعه، 08:30 تا00 :13