Jwenn enfòmasyon sou kèk nan risk ou ka fè fas a vwayaje nan lòt peyi nan rejyon an

1) Kontrebann ak trafik moun

Trafikè yo souvan bay manti sou kondisyon vwayaj, peyi destinasyon, dokiman, pami lòt bagay. Sou wout la, ou ka rankontre moun ki ofri travay oswa lòt opòtinite ki ta ka son vrèman bon. Men, sa a kapab yon fason twonpe trafik moun ak eksplwate yo seksyèlman oswa nan travay.

2) Vyolans ak abi seksyèl

Fanm, timoun ak moun LGTBIQA+ yo ka gen plis risk pou yo fè vyolans seksyèl. Si w se yon sivivan nan kalite vyolans sa a, mande nan sant sante ki pi pre wout la, paske w ap bezwen swen nan 72 èdtan apre ensidan an.

Atansyon! Pèsonn pa ka mande favè seksyèl an echanj pou aksè nan sèvis yo.

3) eksplwatasyon ak fwod

Si yo mande w lajan oswa nenpòt kalite favè an echanj enfòmasyon, aksè nan dokiman oswa sèvis, di NON!

Tout sèvis òganizasyon imanitè yo bay yo gratis e pèsonn pa ka peye pou bay enfòmasyon oswa asistans imanitè.

4) Separasyon fanmi

Evite kite timoun, adolesan ak moun ki bezwen kèk asistans poukont yo oswa nan swen etranje. Nan ka separasyon, etabli yon pwen reyinyon epi asire ke chak manm nan fanmi ou gen enfòmasyon sou done pèsonèl, dokiman ak nimewo kontak posib.

5) Darien Forest

Vwayaj la nan forè a ka mete oumenm ak lavi fanmi ou an danje! Ou ekspoze a:

 • Ekstòsyon;
 • Tanperati jiska 35 ° C;
 • Mòde oswa atak pa bèt sovaj;
 • Vyolans fizik oswa seksyèl;
 • Vòl;
 • Trafik moun, enkli eksplwatasyon seksyèl ak eksplwatasyon travay;
 • Separasyon ak disparisyon fanmi;
 • Risk pou nwaye nan kouran rivyè;
 • Fatigasyon fizik nan travèse long ak danjere nan forè a;
 • Aksidan akòz kondisyon tèren yo.

 • Fè atansyon sou sitiyasyon politik ak sosyal chak peyi lè w ap vwayaje

Pwoteje dokiman w yo

Toujou eseye pote dokiman pèsonèl ou ak dokiman timoun, adolesan ak lòt depandan yo avèk ou. Si ou kapab, pran yon kopi siplemantè nan yon lòt pati nan bagaj ou.

Rete vijilan pou nouvo mizajou ak mezi gouvènman an

Si w soufri nenpòt arestasyon oswa difikilte, ou gen dwa jwenn yon avoka.

Evite vwayaje nan zòn konfli!


Materyèl enfòmatif (Kat)


Materyèl enfòmatif (poster)

Klike sou imaj ki anba a pou w ouvri tout afich la