اسکان مجدد و راه‌های تکمیلی

راههای مختلفی برای پناهندگان و سایر آوارگان وجود دارد تا از راه قانونی و امن به کشور دیگری بروند. این مسیرها از طریق اسکان مجدد و یا روشهای دیگری که راههای تکمیلی نامیده میشوند، میسر میشوند( در پایین می‌توانید نمونه هایی از آنها را ببینید.) گزینه های موجود بستگی به کشوری که آوارگان قصد سفر به آن را دارند خواهد داشت و شرایط متفاوتی دارند.