موافقتنامه استفاده از سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان

لطفاً بیانیه حریم خصوصی و شرایط و ضوابط عمومی حاکم بر سرویس واتس آپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان را بخوانید. با ارسال پیام به این سرویس، تأیید می‌کنید که شرایط را درک کرده و با آن موافقت می‌کنید. در اولین تعامل با این سرویس، از شما خواسته می‌شود که صریحاً این توافق‌نامه کاربری و شرایط و ضوابط مربوطه را بپذیرید و با تأیید پذیرش خود درصورت درخواست از طریق واتس‌اپ، یک توافقنامه الزام‌آور قانونی با کمیسیون عالی منعقد خواهید کرد.

اظهار حریم خصوصی

۱.حریم خصوصی

هنگامی که با سرویس واتس آپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان تعامل می کنید، با در اختیار گذاشتن برخی از اطلاعات شخصی خود که برای عملکرد برنامه و پاسخ به پیام ها و سؤالات شما ضروری است ، موافقت می نمایید. تمام جنبه های ارائه خدمات مطابق با  سیاست حفاظت از داده های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  انجام می شود (سیاست حفاظت از داده های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان). شما هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید رضایت خود را برای استفاده از داده های خود توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پس بگیرید، استفاده از این سرویس را متوقف کنید و همچنین درخواست حذف تمام داده های خود را بدهید.

 که از مدیریت این Twilio و Ciptexو شرکت های  UNHCRداده های شما توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

سرویس پشتیبانی می کنند، پردازش می شود.

 قابل مشاهده خواهند بود، شرکتی که Ciptex پیام‌ها بطور امن درکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ذخیره می‌شوند ودر  

پشتیبانی و نگهداری فناوری اطلاعات پلتفرم را ارائه می‌ دهد. این در حالیست که کانال واتساپ برای این سرویس استفاده می شود،

کلی.    شرایط و ضوابط واتساپ برخی از داده های خاصی را ثبت می کند، اگرچه نه به طور خاص برای این سرویس،بلکه مطابق

داده هایی که جمع آوری می  شوند، ذخیره و به اشتراک گذاشته شده و به شرح زیر می باشند:

با چه کسانی تقسیم می کنند؟نحوه جمع آوری داده های شمانوع داده
WhatsApp، Twilio، UNHCR، Ciptexبه صورت خودکار از نمایه کاربرشماره تلفن
WhatsApp، Twilio، UNHCR، Ciptexبه صورت خودکار از پروفایل کاربرنام پروفایل
WhatsApp، Twilioاین به طور خودکار توسط تلفن همراه کاربر و اتصال استفاده شده ضبط می شودفراداده های مرتبط با خط شما (IMEI، MAC، آدرسIP آدرس)
UNHCR، Ciptexاطلاعات خاص ارسال شده توسط کاربر، از جمله عکس ها، فیلم ها و فایل های صوتی؛محتوای پیام

داده ها به صورت خودکار توسط قسمت های مختلف سرویس جمع آوری می شوند و برای اشتراک گذاری آن نیازی به انجام کاری

ندارید. سایر داده ها ممکن است به واتساپ منتقل شوند. بسته به تنظیمات حساب و دستگاه خاص شما برای برنامه .WhatsApp

اما اینها به هیچ وجه به سرویس واتس آپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان مرتبط نیستند. لطفاً بند 7  زیر را برای اطلاعات در مورد مدت زمان ذخیره داده هایتان بخوانید.

۲. چرا کمیسیون عالی داده های شما را جمع آوری و استفاده می کند

به عنوان یک مسئول، از داده های شخصی شما فقط برای (UNHCR) با رضایت شما، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  

اهداف ذکر شده در جدول زیر استفاده خواهد کرد که برای ارائه خدمات ضروری می باشد.

چرا ما نیاز به دسترسی به داده های شما داریم   نوع داده
به منظور پاسخگویی مستقیم به سوالات شما، اطلاعات تماس شما در صورت لزوم با ارائه دهندگان خدمات مربوطه یا سایر تیم های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به اشتراک گذاشته می شود تا از مناسب ترین پاسخ ممکن اطمینان حاصل شود.شماره تلفن و نام    پروفایل
برای ارائه اطلاعات مرتبط و به موقع و همچنین خدمات پشتیبانی با توجه به درخواست شما از طریق سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان  محتوای پیام

 ، که مسئول پردازش اطلاعات می باشد، همان داده ها را پردازش Twilioهمکار فناوری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل،   خواهد کرد تا از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ارائه خدمات در جهت اینکه خدمات خود را به صورت  موثراز طریق پلتفرم خود، مسیریابی پیام های کاربران به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و برگشت با تسهیل خودکارسازی تحویل پیام بر اساس محتوای پیام های دریافتی، پشتیبانی کند.

 داده‌ها را به صورت ناشناس (یعنی داده‌هایی که به گونه ای استفاده Twilio علاوه بر این، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و می‌شوند که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به هویت شما مرتبط کند) دررابطه با استفاده شما از این سرویس، که برای بررسی و بهبود عملکرد برنامه استفاده می‌شود، جمع‌آوری می‌کند.

اطلاعات شما توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا همکاران  فناوری آن برای هر چیز دیگری که در بالا ذکر نشده است فروخته یا استفاده نخواهد شد، یا بدون رضایت شما با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد.  

۳. امنیت داده های شما

 ، اطلاعات شخصی شما را از طریقTwilio و Ciptexکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و همکاران  فناوری آناز جمله

 به صورت ایمن و محرمانه نگه خواهد داشت. cloud hosting رمزگذاری واتساپ و ذخیره سازی ایمن در

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به عنوان یک سازمان بین المللی برای محافظت از داده های شما از امتیازات و مصونیت هایی در برابر دسترسی دولت ها و سایر اشخاص ثالث غیرمجاز برخوردار است.

۴. محرمانه بودن داده های شما

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قوانین سختگیرانه ای برای اطمینان از محرمانه بودن و امنیت داده هایی که از شما جمع آوری می کند دارد، همچنین، تضمین می کند که افراد غیرمجاز طبق صیانت از حفاظت داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به آن دسترسی نخواهند داشت.

داده های شما توسط کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که به طور خاص در سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان کار می کنند تا به سؤالات شما پاسخ دهند یا اطمینان حاصل کنند که پاسخ های خودکار درست کار می کنند.  کار می کنند، و همچنین کارکنان خاص اراعه دهنده پشتیبانی و

به همین جهت، کارمندان مخصوص کمیساریای عالی سازمان ملل که در بخش پشتیبانی (کیپتکس) و نگهداری هستند می توانند آن را مشاهده کنند.همه این کارمندان از قوانین مربوط به محرمانه و ایمن نگه داشتن اطلاعات شما پیروی می کنند. 

۵. به اشتراک گذاری داده های شما  

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بدون کسب رضایت شما همانطور که در بند ۱ به ان اشاره شد اطلاعات شخصی شما را بجز سرویس واتس اپ،  توایلو و کیپتکس با نهادهای دیگر به اشتراک نخواهد گذاشت. دادهای شما به واتس اپ ارسال می شود و هنگام تعامل با سرویس تویلو پردازش می شود اما محتوای پیام ها قابل رویت نیست. محتوای پیام ها را فقط می تواند کارمند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مشاهده کند که سرویس را هدایت می کند. کارمندان مخصوص کمیساریای عالی سازمان ملل که در بخش پشتیبانی (کیپتکس) و نگهداری هستند می توانند آن را مشاهده کنند. چنانچه لازم باشد  دادهای شما با همکاران کمیساریای عالی سازمان ملل برای پیگیری و پرسش درباره کیس شما داده شود،  ابتدا رضایت شما را جلب خواهند کرد.

۶. به اشتراک گذاری داده ها برای جلوگیری از آسیب، گزارش افراد گمشده یا انطباق با قوانین بین المللی

کمیساریای عالی سازمان ملل ممکن است اطلاعات شما را حفظ کرده و با اشخاص ثالث به اشتراک بگذارد اگر آژانس با اطمینان خاطر معتقد باشد که این امر برای جلوگیری از مرگ یا صدمه بدنی فوری به شما و دیگران، کمک به شناسایی پناهندگان یا سایر افراد آواره اجباری که اعلام شده اند ضروری است، همچنین برای جلوگیری از مفقود شدن یا نقض قوانین بین المللی.

 ۷. خروج از سرویس و حذف اطلاعات شما

 می‌توانید در هر زمان انتخاب کنید که استفاده از این سرویس را متوقف کرده و درخواست حذف داده‌های خود از سیستم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را کنید. برای متوقف کردن استفاده از سرویس، کافی است پیام با کلمه را به سرویس ارسال کنید تا دیگر پیام دریافت نکنید. برای درخواست حذف داده‌ها و تعاملات خود، کافی است لغو اشتراک پیام با کلمه حذف را به سرویس ارسال کنید و از شما خواسته می‌شود که تأیید کنید دیگر نمی‌خواهید از سرویس استفاده کنید و داده‌های خود را از پلتفرم حذف کنید، شامل تمامی پیام‌هایی که با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تبادل کرده‌اید. ممکن است تا 10 روز برای پردازش این درخواست و حذف داده‌های شما زمان نیاز داشته باشیم، اما تلاش خواهیم کرد این کار را در اسرع وقت انجام دهیم .

داده‌های شما برای حداکثر دوره 365 روز از آخرین استفاده از سرویس ذخیره می‌شوند و پس از آن حذف خواهند شد، به جز داده‌های ناشناس که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و Twilio برای ارزیابی سرویس استفاده می‌کنند. در صورت تمایل به استفاده مجدد از سرویس پس از انتخاب انصراف و درخواست حذف داده‌های خود، می‌توانید دوباره با سرویس تماس گرفته و مجدداً رضایت خود را همانند اولین بار استفاده اعلام کنید.

 ۸. درخواست داده های شما

اگر میخواهید بدانید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل چه داده های شخصی درباره شما به عنوان بخشی از این سرویس جمع آوری کرده است، میتوانید از کمیساریای عالی پناهندگان بخواهید تا آن ها را در هر زمان از طریق واتس آپ  با ارسال یک ایمیل در آدرس زیر با شما به اشتراک بگذارد.

  [email protected] 

 ۹. چالش ها و مشکلات

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متعهد به همکاری با شما برای دستیابی به یک راه حل عادلانه برای نگرانی های ناشی از استفاده از خدمات، از جمله نگرانی های مربوط به حریم خصوصی است. اگر فکر می‌کنید که ما نتوانسته‌ایم از طریق کانال ارتباطی تعیین شده در بند ۸ در بالا به شما در رفع نگرانی شما کمک کنیم، یا اگر شکایت، نظر یا نگرانی دیگری دارید، حق دارید شکایتی

را در چارچوب مکانیسم شکایات  داخلی ما مطرح کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مکانیسم، لطفاً به سایت زیر مراجعه کنید. https://help.unhcr.org/greece/complaints/

اطلاع رسانی تغییرات

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حق تغییر این سیاست حفظ حریم خصوصی را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد. برای هر گونه تغییر به شما اطلاع داده می شود و برای ادامه استفاده از سرویس باید با شرایط جدید موافقت کنید.

شرایط و مقررات کلی

با استفاده از سرویس واتس آپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان، شما با تمام موارد زیر موافقت می کنید.

۱. استفاده از سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان

هنگامی که از سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مل استفاده می کنید همزمان با دستورالعمل های جاری این سرویس که در اینجا درج شده است موافقت می کنید. 

  • رابطه خود را با کاربر دیگری جعل نکنید
  • اطلاعات شخصی خود یا دیگران را به اشتراک نگذارید مگر اینکه به طور خاص از شما خواسته شده باشد
  • هنگامی که اپراتورهای چت از شما اطلاعاتی می خواهند تا ببینند چه خدماتی برای شما در دسترس است و شما انتخاب می کنید که آن اطلاعات را به اشتراک بگذارید، لطفاً مطمئن شوید که اطلاعات تا حد امکان دقیق است.
  • از زبان زشت، جانبدارانه یا توهین آمیز با اپراتورهای خدمات استفاده نکنید
  • شما نمی توانید هیچ یک از اطلاعاتی را که از سرویس دریافت می کنید به دیگران بفروشید یا برای استفاده از آن از تلفن همراه خود از مردم هزینه بگیرید
  • از برنامه برای نقض حقوق مالکیت معنوی افراد یا نهادهای دیگر استفاده نکنید (یعنی حقوقی که از تلاش های خلاقانه و فکری محافظت می کند، که شامل حق چاپ، طرح ها، پتنت ها، علائم تجاری، نقشه ها و اطلاعات محرمانه ای است که ممکن است بخشی از محتوای شما باشد.

شما همچنین متعهد می شوید که به  سیاست استفاده قابل قبول پایبند باشید. هنگامی که از سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یونان  استفاده می کنید که توسط پلتفرم تویلو فلکس که کاربر نهایی محسوب می شود و زیر نظر آنها بار گذاری می شود موافقت می کنید که موارد زیر را رعایت کنید:

  • از این سرویس برای انتقال یا ذخیره محتوای غیرقانونی، مضر، نامطلوب، نامناسب یا آزار دهنده استفاده نکنید
  • محتوایی را به اشتراک بگذارید که دروغ یا نادرست است، غیر قابل تحمل است، یا مشوق نفرت یا خشونت علیه افراد یا گروه‌ها است، یا می‌تواند امنیت عمومی را به خطر بیندازد.
  • از این سرویس برای مشارکت یا تشویق هر گونه فعالیتی که غیرقانونی، فریبنده، مضر و یا حقوق دیگران را نقض می کند یا برای کسب و کار یا  معرفی تویلو باشد، استفاده نکنید

۲. عدم اجازه دسترسی

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ابن صلاحیت را دارد: (الف) تصمیم یگیرد به کاربرانی که فحاشی می کنند یا به وظایفی که قبلا اشاره شد عمل نکنند خدمات ندهد. (ب) اجازه دسترسی این سرویس را به کاربرانی که جان مردم را به خطر می اندازد ندهد.   

۳. سلب مسئولیت

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که محتوای ارائه شده از طریق سرویس واتس اپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان تا حد امکان دقیق باشد، اما برخی اطلاعات به طور مرتب تغییر می کنند. بنابراین برخی اطلاعات ممکن است با کمی تاخیر به روز رسانی شوند، برای مثال اطلاعات مربوط به کوید مرتب تغییر می کنند و به روز رسانی می شوند. همچنین، امکان ارائه اطلاعات مربوط به کشورهای دیگر را ندارد. اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نمی تواند تضمین کند که در ارائه اطلاعات اشتباهی رخ ندهد، اما کوشش می کند اشکالات اشاره شده را برطرف کند. محتوای این اپ همانطور که هست ارائه می شود بدون هیچ ضمانتی.  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  به طور خاص هیچ ضمانتی درباره مناسب بودن، به روز بودن، دقیق بودن و کامل بودن اطلاعات و سرویس های مربوط به آن را نمی دهد.

در ارائه این سرویس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واتس اپ یا هر برنامه پیام رسان شخص ثالث دیگری را تبلیغ نمی کند.  استفاده از این سرویس به این معنی نیست که کاربر به اطلاعات یا خدمات خاصی دسترسی تضمینی خواهد داشت.

استفاده از نام‌های خاص کشورها یا سرزمین‌ها به معنای قضاوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد وضعیت حقوقی این کشورها یا سرزمین‌ها،  نهادها و مقامات آنها یا تعیین مرزهای آنها نیست.

 ۴. اطلاعات خارج از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

این سرویس می‌تواند شما را به سمت اطلاعاتی از ارائه‌دهندگان خدمات یا نهادهای خارج از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هدایت کند، از جمله ارائه‌دهندگان محتوا، اشخاص ثالثی که اطلاعاتی را در برنامه ارائه می‌دهند، هر کاربر برنامه یا هر شخص یا نهاد دیگر. علاوه بر این، سایر نهادها ممکن است اطلاعاتی در مورد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کنترلی بر اطلاعاتی که توسط نهادهای خارجی ارائه می‌شود ندارد. این بدان معناست که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نمی‌تواند بگوید که آیا این اطلاعات خارجی دقیق هستند یا خیر و سازمان نمی‌تواند مسئولیتی در قبال این اطلاعات یا هر نتیجه‌ای از جمله از دست دادن یا خسارتی که از آن‌ها ناشی می‌شود، بپذیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد و صریحاً از هر گونه مسئولیتی از هر نوع بابت هر گونه ضرر یا خسارتی که در رابطه با استفاده از چنین خدماتی به وجود می‌آید، صرف‌نظر می‌کند

                                                                  اقدامات امنیتی  ۵.    

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اقدامات فنی و سازمانی مناسبی را برای اطمینان از ایمنی داده‌های شما اتخاذ خواهد کرد و از ارسال یا استفاده توسط نهادهای غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد، اما نمی‌تواند امنیت کامل را تضمین کند، به دلیل خطرات ذاتی امنیتی که استفاده از ابزارهای دیجیتال به همراه دارد.

استفاده از واتساپ همچنین به این معنی است که برخی داده‌ها و استفاده‌ها توسط متا (مالک واتساپ) جمع‌آوری می‌شوند، بدون توجه به استفاده از این سرویس. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نمی‌تواند مسئولیتی در قبال هر گونه مشکل یا استفاده دیگر از داده‌های شما توسط دیگران یا سایر خطرات ناشی از استفاده از برنامه‌های تلفن همراه شخص ثالث بپذیرد.

 ۶.تغییرات در سرویس واتساپ

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به طور منظم نحوه عملکرد سرویس را بررسی کرده و تغییرات لازم را برای بهبود آن در صورت امکان انجام خواهد داد. با استفاده از این سرویس، شما به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه می‌دهید تا مکالمات و فعالیت‌های افراد را به صورت ناشناس بررسی کند تا ببیند چه تغییرات یا بهبودهایی لازم است. اگر هرگونه تغییراتی که بر شما، داده‌های شخصی شما یا هر چیزی در چارچوب این توافق‌نامه تأثیر بگذارد، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شما را از این تغییرات مطلع خواهد کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ممکن است بر اساس منابع موجود یا تغییرات در شرایط، نیاز به تغییر سرویس داشته باشد بدون اینکه قبلاً به شما اطلاع دهد، اما بعداً شما را از این تغییرات مطلع خواهد کرد. 

 ۷.ارتباط     

اگر سؤالی یا نگرانی در مورد این توافقنامه دارید، لطفاً از طریق ایمیل به نشانی زیر پیام بفرستید.

[email protected]

 برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات تماس و شبکه‌های ارائه بازخورد یا نظرات درباره این سرویس، به وب‌سای زیر مراجعه کنید : help.unhcr.org/greece

 ۸.مالکیت معنوی

کلیه حقوق مالکیت معنوی مربوط به مطالبی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه می‌شود و از طریق برنامه ارائه می‌شود، متعلق به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است، مگر اینکه به طور دیگری بیان شده باشد. گزیده‌های مطالب و سایر اطلاعاتی که توسط برنامه ارائه می‌شود، فقط برای استفاده شخصی و غیرتجاری قابل مشاهده، دانلود و چاپ هستند، بدون حق فروش، فروش مجدد یا ایجاد آثار مشتق از آنها.

هرگونه استفاده فراتر از استفاده شخصی، از جمله تکثیر یا ترجمه بخش‌های قابل توجهی از مطالب متعلق به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیازمند کسب اجازه کتبی قبلی از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است.

علاوه بر این، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حق استفاده از کلیه روش‌های قانونی پیش‌بینی شده توسط قانون را برای هرگونه نقض این شرایط و ضوابط، از جمله هرگونه نقض حقوق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر نام و نشان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و حقوق مربوط به اطلاعات، خلاقیت‌ها، متون، ویدئوها، صداها یا تصاویر موجود از طریق برنامه محفوظ می‌دارد..

 ۹. نام و نشان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

نام و نشان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان متعلق به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است و توسط قوانین بین‌المللی محافظت می‌شود. استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است. کپی‌برداری یا بازتولید آنها به هر شکل بدون کسب اجازه کتبی قبلی از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ممنوع است.

 ۱۰. اعلام تغییرات

محتوای سرویس واتساپ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یونان بر اساس معیارهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و به صلاحدید آنها در هر زمانی انتخاب می‌شود و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حق تغییر یا قطع هر جنبه یا ویژگی سرویس اطلاعاتی واتساپ خود در یونان را در هر زمانی محفوظ می‌دارد، از جمله این شرایط و ضوابط و قابلیت دسترسی.

 ۱۱. وضعیت خاص کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نحوه بیان نگرانی‌ها  

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان یک سازمان ملل متحد وضعیت خاصی دارد و بنابراین از برخی تضمین‌های اضافی در مورد استقلال و بی‌طرفی فعالیت‌های خود، از جمله سرویس واتساپ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یونان برخوردار است. بنابراین، هیچ‌چیزی در این اطلاعیه یا مربوط به آن یا سرویس واتساپ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یونان نباید به عنوان چشم‌پوشی از امتیازات و مصونیت‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سازمان ملل متحد طبق اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی موجود تعبیر شود.

 ۱۲. حل اختلافات

همه اختلافاتی که از این توافقنامه ناشی می‌شوند و نمی‌توانند به صورت دوستانه حل شوند، بر اساس روش زیر حل می‌شوند:

 پس از اطلاع رسانی  که به آسانی از یک طرف قرارداد به طرف دیگر ابلاغ می‌شود، اختلاف عدم تعهد که بین طرفین قرارداد اعمال می شود مطابق با قوانین کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (یونی سیترال) یا مطابق با پروسه دیگر که بطور کتبی بین طرفین قرارداد وضع می شود منتشر می گردد. زبان مورد استفاده در فرایند سازش انگلیسی است.مگر اینکه به طور دیگری توافق شده باشد.

  اگرهرگونه اختلافی ظرف ۶۰ روز از تاریخی که یک طرف قرارداد اطلاعیه سازش را به طرف دیگر ابلاغ کند، حل نشود، اختلاف توسط هر طرف به قوانین داوری یونسیترال ارجا می شود. دادگاه داوری متشکل از یک داور منفرد خواهد بود و زبان این فرایند زبان انگلیسی است، مگر اینکه به طور دیگری توافق شده باشد. محل داوری ژنو است، جایی که دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار دارد. فرایند داوری از راه دور می باشد. (به عنوان مثال، از طریق کنفرانس تلفنی یا درخواست کتبی) هر زمان که ممکن باشد.

۱۳. قطع ارائه سرویس

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ممکن است در هر زمانی بدون نیاز به اطلاع قبلی، سرویس واتساپ را تغییر داده یا متوقف کند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نمی‌تواند مسئولیت هر گونه تأثیر منفی یا نتایج دیگر این تغییرات یا قطع سرویس را بپذیرد.