Πρόσβαση στην Κοινωνική Πρόνοια

Πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας και επιδόματα για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα:

Εάν είστε ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, δικαιούστε βάσει του νόμου την αναγκαία κοινωνική συνδρομή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Το Ελληνικό σύστημα πρόνοιας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.

Οι παρακάτω οργανισμοί βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου.

 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πάροχοι κοινωνικής πρόνοιας, όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
 • τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας,
 • οι ιδιωτικοί φορείς πρόνοιας στην Ελλάδα, οι οποίοι φέρουν αντίστοιχη κρατική πιστοποίηση, ΜΚΟ,
 • οι φορείς στην Ελλάδα που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο στα ελληνικά, κάντε κλικ εδώ.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε εθνική χρηματοδότηση;

Εάν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας με έγκυρη άδεια παραμονής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο εθνικό σύστημα πρόνοιας. Φέρει τον τίτλο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και περιλαμβάνει:

 • Οικονομική ενίσχυση (έως 200€ για την κεφαλή της οικογένειας, συν 100€ για κάθε επιπλέον ενήλικα, συν 50€ ανά παιδί της ίδιας οικογένειας. Το μέγιστο μηνιαίο ποσό είναι 900€, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού).
 • Πρόσβαση σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά όπως δωρεάν ιατρική περίθαλψη, ένταξη σε εγκαταστάσεις κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξη.
 • Υπηρεσίες, οι οποίες προάγουν την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Πώς μπορώ να υποβάλω μια αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης;

Εάν έχετε ήδη έναν ΑΦΜ και είστε εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, μπορείτε απευθείας να υποβάλετε την αίτησή σας online εδώ.

Ειδάλλως μπορείτε να μεταβείτε στο Δήμο της περιοχής της κατοικίας σας ή σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) για να εγγραφείτε. Σημειώστε ότι η πιο πρακτική μέθοδος είναι να εγγραφείτε μέσω των Δήμων.

Οφείλετε να επισυνάψετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας:

 • Ένα αντίγραφο της άδειας παραμονής όλων των μελών της οικογένειάς σας,
 • ένα έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση της κατοικίας σας, όπως έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας, μια ηλεκτρονική σύμβαση μίσθωσης, ένα πιστοποιητικό ή συναφές ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείστε από έναν Έλληνα πολίτη,
 • τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας για τις πληρωμές της κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον η εγγραφή σας είναι επιτυχής. Σημειώστε ότι οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι μπορείτε πολύ εύκολα να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, εάν πρώτα υποβάλετε την αίτησή σας στο Δήμο, λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια τον προσκομίσετε στην τράπεζα,
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ένα αντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας του προηγούμενου έτους,
 • για μονογονεϊκές οικογένειες, το πιστοποιητικό θανάτου του εκλιπόντος γονέα ή το πιστοποιητικό κράτησης,
 • βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον υπάρχει,
 • απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον υπάρχει,
 • έντυπο συγκατάθεσης που θα πρέπει να υποβληθεί και να περιέχει τις υπογραφές από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,
 • οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο.

Σημειώστε ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες εδώ, συμπεριλαμβανομένων συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων στην ελληνική γλώσσα. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας.

Η χρηματική ενίσχυση που παρέχεται με τη μορφή του ΚΕΑ εξαιρείται από τη φορολογία.

Ως δικαιούχος του ΚΕΑ έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος,
 • συγκατάθεση χρήσης της βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ επιπρόσθετα με τη διασταύρωση των δεδομένων που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες σχετικά με κάθε μέλος του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενών του,
 • συγκατάθεση χρήσης των δεδομένων για την αξιολόγηση του προγράμματος,
 • συγκατάθεση συμμετοχής σε κοινωνικές έρευνες και κατ’ οίκον επισκέψεις από υπαλλήλους του Δήμου για την επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού,
 • οι κηδεμόνες ανηλίκων οφείλουν να διασφαλίζουν την παρακολούθηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα κηδεμονευόμενα μέλη,
 • οι ενήλικες έως 45 ετών πρέπει να εγγράφονται σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς μου έχει κάποια αναπηρία, μπορούμε να προσδοκούμε υποστήριξη στην Ελλάδα;

Εάν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας με έγκυρη άδεια παραμονής ή αιτών διεθνούς προστασίας – αιτών ασύλου με έγκυρο δελτίο αιτούντος άσυλο που δεν φιλοξενείται σε κάποιο κέντρο υποδοχής, μπορείτε να περάσετε από μια διαδικασία αξιολόγησης για να διαπιστώσετε εάν πληροίτε τα κριτήρια για ένα επίδομα αναπηρίας. Για να λάβετε το επίδομα αναπηρίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Υποβάλετε την αίτησή σας.

Μπορείτε να το κάνετε online εδώ. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες στη σύνδεση είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ή μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των γραφείων του ΚΕ.Π.Α στην Ελλάδα εδώ. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες στη σύνδεση είναι στην ελληνική γλώσσα.

Οι σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες παρέχονται εδώ στην ελληνική γλώσσα.

Μαζί με την αίτησή σας, πρέπει επίσης να υποβάλετε:

 • Ένα πλήρες αρχείο από τον ιατρό σας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, συνοδευόμενο από το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική φόρμα στην ελληνική γλώσσα εδώ.
 • Την άδεια παραμονής ή το δελτίο αιτούντος άσυλο.
 • Το βιβλιάριο υγείας σας, εάν είστε ασφαλισμένος.
 • Τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 1. Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα ενημερωθείτε (τηλεφωνικώς) σχετικά με το ραντεβού σας με την Επιτροπής Υγείας. Μετά από έναν ή δύο μήνες θα ενημερωθείτε σχετικά με την τελική απόφαση και το βαθμό αναπηρίας σας. Για άτομα με αναπηρία απαιτείται τουλάχιστον 67% αναπηρίας, ενώ για οροθετικά άτομα 50%, προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια έγκρισης. Εάν δεν συμφωνείτε με την αξιολόγηση και το βαθμό, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση. Σημειώστε ότι θα χρειαστείτε νομικές συμβουλές και υποστήριξη από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας, προκειμένου για την υποβολή μιας ένστασης.
 2. Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η υποβολή μιας αίτησης στις δημοτικές υπηρεσίες της περιοχής σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε:
  • Τη γνωμοδότηση ή την απόφαση του ΚΕ.Π.Α.,
  • Την έγκυρη άδεια παραμονής ή το δελτίο αιτούντος άσυλο,
  • το εκκαθαριστικό σας σημείωμα,
  • ένα έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνσή σας,
  • τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Το ποσό του επιδόματος αναπηρίας ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται περιοδικά και καταβάλλεται κάθε δύο μήνες.

Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την αίτησή σας, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία μέσω τηλεφώνου:

+30 210 9949837 ή μέσω email: [email protected].

Προβλέπεται στήριξη για μεγάλες οικογένειες;

Εάν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας με έγκυρη άδεια παραμονής και ζείτε στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα για περισσότερα από δέκα χρόνια, μαζί με τα παιδιά σας, μπορείτε να αιτηθείτε ενός ειδικού επιδόματος για μεγάλες οικογένειες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα εδώ.

και στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας.

Μπορώ να βρω οποιαδήποτε στήριξη στην Ελλάδα, εάν είμαι άνω των 67 ετών;

Εάν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας και πληροίτε τα παρακάτω κριτήρια, έχετε το δικαίωμα λήψης μιας σύνταξης για ανασφάλιστους ηλικιωμένους, που παρέχεται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

 • Εάν είστε 67 ετών ή άνω,
 • εάν έχετε μια έγκυρη άδεια παραμονής,
 • εάν δεν είστε ασφαλισμένος,
 • εάν δεν λαμβάνετε σύνταξη από άλλη χώρα,
 • εάν δεν λαμβάνετε κάποιο άλλο επίδομα στην Ελλάδα,
 • εάν διαμένετε στην Ελλάδα νόμιμα για 15 συνεχή έτη.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα εδώ ή να ζητήσετε βοήθεια από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας.