Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με αποστολή να φροντίζει για την προστασία και για λύσεις για τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται στενά με τα κράτη που δέχονται πρόσφυγες.  Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας διαφέρει στο κάθε πλαίσιο.  Στην Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν διεξάγει επίσημες διαδικασίες καταγραφής, δεν εκδίδει προσωπικά έγγραφα ταυτοποίησης και δεν εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου.  Το ελληνικό κράτος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διεξάγει αυτές τις διαδικασίες.  Στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι ελληνικές αρχές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Rectangle

Όταν μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (όνομα, επώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, μέλη της οικογένειας, διεύθυνση κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών, όπως κατάσταση υγείας, φυλή, θρησκεία, λόγοι φυγής, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να γνωρίζετε πώς η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα χειριστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί (“επεξεργάζεται”) τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας, προκειμένου να υλοποιήσει το ανθρωπιστικό της έργο ή, υπό ειδικές συνθήκες, προκειμένου να προστατεύσει τα θεμελιώδη συμφέροντά σας, την ασφάλεια και την προστασία σας ή την ασφάλεια και την προστασία άλλων προσώπων.

Στην Ελλάδα, o σκοπός για τον οποίο θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι για να μπορέσει να σας παράσχει βοήθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε συνεργασία με τους οργανισμούς-εταίρους της.

Η βοήθεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής, παραπομπής, ένταξης σε διαθέσιμα προγράμματα που συνδέονται με την υποδοχή και την ένταξη.  Τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από άλλα είδη βοήθειας, όπως η υποστήριξη και η παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την πρόσβαση σε εξειδικευμένες κρατικές υπηρεσίες ή παροχές.

Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα σας ενημερώσει για το τι μπορείτε εύλογα να περιμένετε από την Ύπατη Αρμοστεία να κάνει στην περίπτωσή σας.

Rectangle

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε τώρα και στο μέλλον παραμένουν εμπιστευτικά. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και είναι προσβάσιμα μόνο στους συναδέλφους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που πρέπει να τα γνωρίζουν για συγκεκριμένο σκοπό που σχετίζεται με την υπόθεσή σας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μπορεί να κοινοποιήσει εκ νέου τα προσωπικά σας βιοδεδομένα στις αρχές του κράτους υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται.  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενα Όργανα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Τα συνεργαζόμενα Όργανα δεσμεύονται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, ενώ τηρούν επίσης την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να παραμένουν προστατευμένα και να αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρχές της χώρας προέλευσής σας και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Rectangle

Παρέχετε πάντα ακριβή στοιχεία. Είναι σημαντικό να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες.  Ανάλογα με τον ειδικό σκοπό της υπόθεσής σας, μπορεί επίσης να χρειαστεί να ενημερώνετε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις αλλαγές στην προσωπική σας κατάσταση (π.χ. σύνθεση της οικογένειας). Η άρνηση ή η παράλειψη παροχής των ζητούμενων προσωπικών στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή/και των συνεργαζόμενων φορέων να σας βοηθήσουν.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

☼ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως καταγράφονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

☼ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, ελλιπή, περιττά ή υπερβολικά, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζετε αποδείξεις σχετικά με την ανακρίβεια ή την ελλιπή κατάσταση.

☼ ΕΝΣΤΑΣΗ: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση.

Για την υποβολή αιτήματος ή ερωτήματος από το υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].