تغذیه

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( ACNUR) سازمان مسئول برنامه        « کارت غذا » نیست. در موارد بسیار خاص،  ACNUR  می تواند از خانواده ها و افراد در معرض خطر برای دسترسی به کمک های بشردوستانه حمایت کند. ما هر مورد را به صورت جداگانه ارزیابی می کنیم تا بر اساس مصاحبه‌های تخصصی مشخص کنیم که آیا با معیارهای ما مطابقت دارد یا خیر.
یا سازمان امور پناهندگی نروژی تماس بگیرید. HIAS اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، با 
به یاد داشته باشید که کارت در 5 روز اول ماه بین دوشنبه و جمعه بدون احتساب تعطیلات آخر هفته شارژ می‌شود. اعتبار کارت به مدت 6 ماه از اولین ماه دریافت کمک است. اگر در این 6 ماه باشد کارت فعال است وگرنه باید غیرفعال شود.
برای اطلاع از موجودی کارت خود به این سایت مراجعه کنید: https://www.cfavorita.ec/consultacupo/