Asistans pou Venezyelyen yo

Tip asistansNimewo kontak
Asistans imanitè (nesesite bazik, manje)849-457-4610
 Sipò pou anfème kay ak lojman nan ka ijans  849-457-4610
Lajan kach (CBI)849-457-4610
Legal849-405-4610
Sikolojik849-458-4610