Asistans pou moun k ap fè demann azil oswa refij ak moun ki refijye

Tip asistans Nimewo kontak
Asistans imanitè (nesesite bazik, manje) 809-723-5807
Sipò pou lojman nan ka ijans809-723-5807
Lajan kach (CBI)809-723-5807
Legal829-213-4849
Sikolojik 829-213-2929
Sante809-723-5807
 Kontribisyon pou sèvis fineray809-723-5807