Kijan UNHCR/ACNUR travay nan Repiblik Dominikèn?

Ekip UNHCR/ACNUR la kowòdone aksyon pou pwoteje moun k ap fè demann azil, moun ki refijye ak moun k ap chèche yon solisyon nan zafè nasyonalite. Sa a gen ladan l kowòdinasyon ak aktè Leta ki konsène yo, antite non-gouvènmantal yo, sosyete sivil ak òganizasyon kominotè yo, ansanm ak plede pou garanti respè dwa moun nou sèvi yo.

Nan sa a ki konsène refij ak azil, UNHCR bay Komisyon Nasyonal pou Refijye a (CONARE, an espanyòl) sipò teknik ak konsèy nan pwosedi pou rekonesans estati refijye a epi li travay nan kominikasyon pwosedi demann pou estati refijye yo.

Domèn travay nou

 • Pwoteksyon ak konsèy legal
 • Kowòdinasyon Pwogram pou asistans ak Aksè ak mwayen pou viv
 • Mobilizasyon kominotè ak kapasite pou kominote a responsab tèt li
 • Fòmasyon pou aktè lokal yo
 • Viv nan tèt ansanm ak antant sosyal
 • Repons nan ka ijans

Ekip patnè egzekitif nou yo epi Pwogram Asistans

UNHCR, atravè sipò ak jesyon patnè egzekitif yo, bay moun nou sèvi yo kalite asistans sa yo:

 • Asistans imanitè (nesesite bazik, manje)
 • Sipò pou anfème kay ak lojman nan ka ijans
 • Lajan kach (CBI, an anglè)
 • Legal
 • Sikolojik
 • Sante
 • Kontribisyon pou sèvis fineray

 UNHCR ak patnè li yo bay tout asistans yo selon posiblite ak disponiblite yo genyen epi yo chanje depann ak sikonstans yo.