ثبت نام نزد مقامات تركيه

دولت تركيه ارائه دهنده ى اصلی اين حمايت ها در تركيه است. بنابراين ثبت نام نزد مقامات ترک مهم ترين راه دسترسى به اين حقوق در تركيه می باشد. انجام ثبت نام يک الزام مهم براى اتباع خارجى است، چرا که اقامت آنها را قانونى مي كند و به آنها اجازه ی دسترسى به خدمات عمومى را مي دهد. ثبت نام از شما در برابر بازگرداندن اجباری به کشورتان حمایت می کند.

بر اساس قانون مربوط به اتباع خارجى و قوانين بين الملل، براى تحت حمايت قوانين حمايتى بين الملل قرار گرفتن، شما ملزم هستيد كه به طور شخصى براى ثبت نام به اداره كل امور مهاجرت استانى مراجعه كنيد.

روند كار در اداره ى امور مهاجرتى استان مشخص می کند كه آيا شما صلاحيت قرار گرفتن تحت حمايت هاى بين المللى را داريد يا خير. این روند بر اساس حقوق اتباع خارجى قید شده دركنوانسيون ۱۹۵۱ درباره ى پناهندگان خواهد بود.

پس از ثبت نام شما در اداره ى امور مهاجرت استان، يك شناسه ى حمايت بين المللى براى شما و خانواده ى شما صادر مي شود. با اين شماره ى شناسه اقامت شما در تركيه قانونى خواهد بود. پس از صدور اين مدرک شناسايى، به هر شخص يك شماره شناسايى اتباع خارجى داده خواهد شد (که با ۹۹ شروع می شود). اين شماره ى شناسایی به شما و اعضاى خوانواده ى شما اين اجازه را مي دهد كه به مجموعه ای از خدمات و حقوق در داخل تركيه دسترسى داشته باشيد.


اطلاعات مرتبط

ثبت نام و مراحل مصاحبه ی تعيين پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
حمایت های بین الملی در ترکیه
حقوق و الزامات (مسئولیت ها)