کارآفرینی

اگر ایده ای دارید و می خواهید کسب و کار خود را راه اندازی کنید، یا اگر می خواهید کسب و کاری را که در حال حاضر دارید تقویت کنید، می توانید برای دریافت مشاوره با دفاتر HIAS و  ACNUR تماس بگیرید.