Eksplwatasyon ak abi seksyèl travayè imanitè yo fè

Pwoteksyon kont eksplwatasyon ak abi seksyèl (PEAS, an espanyòl) se tèm kominote imanitè a itilize pou endike tout mezi yo pran pou pwoteje moun nou sèvi yo kont eksplwatasyon ak abi seksyèl nan men pwòp anplwaye yo ak anplwaye ki asosye yo. Eksplwatasyon ak abi seksyèl vyole nòm ak estanda entènasyonal inivèsèl epi yo reprezante yon konpòtman ki pa akseptab pou tout Nasyonzini ak pèsonèl imanitè yo.

Yo se yon ofans grav ki ka yon rezon pou revokasyon imedyat. Yo ka yon krim tou pou sistèm lajistis peyi kote yo te komèt yo a pouswiv moun ki fè zak yo, menm si yo komèt yo nan lòt espas lajistis. Eksplwatasyon ak abi seksyèl travayè imanitè yo fè yo kontredi prensip fondamantal aksyon imanitè ki byen fonde yo epi yo reprezante yon gwo echèk nan pwoteksyon kont moun UNHCR ap sèvi yo.

Eksplwatasyon ak abi seksyèl epi asèlman seksyèl reprezante yon vyolasyon dwa fondamantal moun y ap bay sipò, sèvis ak pwoteksyon epi tou pou anplwaye ajans k ap bay sèvis sa yo. Eksplwatasyon ak abi seksyèl yo andomaje popilasyon kote moun k ap bay sèvis imanitè yo responsab pou pwoteje epi yo gate repitasyon nenpòt ajans ki ba yo sèvis; li mete an danje tou repitasyon founisè sèvis yo ak kapasite yo pou bay sipò ak pwoteksyon.

Nasyonzini gen yon politik zewo tolerans kont eksplwatasyon ak abi seksyèl.

Yo vle pou chak manm pèsonèl k ap travay pou UNHCR Repiblik Dominikèn, ki gen ladan anplwaye afilye yo ak òganizasyon patnè li yo toujou respekte pi gwo estanda konpòtman pèsonèl ak pwofesyonèl jan yo ekzije sa a nan Chat Nasyonzini an, Règleman ak Règ Anplwaye yo ak lòt direktiv ak règleman ki enpòtan, ki gen ladan Kòd Konpòtman an.