له خپلې کورنۍ سره د کډوال بیا یو ځای کېدل

د کورنۍ یووالی یو مهم بشري حق دی. که تاسو له الوتنې څخه مخکې یا د الوتنې پرمهال له خپلې کورنۍ څخه جلا شوي یاست، نو کولی شئ د ځانګړو شرایطو لاندې په انګلستان هېواد کې له ځان سره د هغوۍ د یوځای کیدو لپاره غوښتنه وکړئ. داچې آیا ستاسو کورنۍ به وکولی شي چې بلاخره له تاسو سره یوځای شي او که نه، دا ستاسو د اړیکو په ډول او په هغه حقوقي موقف پورې اړه لري چې تاسو ته درکړل شوی دی.

له کورنۍ سره د یوځای کیدو غوښتنلیکونه د انګلستان د کورنیو چارو وزارت له لوري اداره کیږي، کوم چې د انګلستان یو دولتي ارګان دی.


نور اړوند معلومات

<< بیرته د انګلستان کورپاڼې ته ورشئ او >> زموږ د مرستې په پاڼه کې بل هیواد غوره کړئ