در زمينۀ بهداشت

علاوه بر مداخلات اورژانسی نجات دهنده زندگی، می توانید دو بار در ماه از مراقبت های بهداشتی اولیۀ رایگان در کلینیک های وابسته به هلال أحمرعربى سورى بهره مند شوید.

خدمات بهداشتى أوليه را در11 مركز مراقبت بهداشتى اوليه،  به شرح زيرارائه مى شود:

هشت مركز بهداشتى وابسته به هلال احمر عربى سورى دردمشق وحومۀ آن وحلب وطرطوس است :


دمشق

Al Zahera clinic

Address: Damascus – New Zahira – Abu Ayoub Al Ansari Mosque

Tel: 011 / 5438299 – 011 / 5415811 – 011 / 5415957

 

Al Akram clinic

Address: Damascus – Al Mazzeh – Al Akram Mosque

Tel: 011 / 6111545

 

Barzeh clinic

Address: Damascus – Barzeh – Hamish- Salih Salamy Shaheen School

Tel: 011 / 5111632


ريف دمشق

Al Saida Zeinab clinic

Address: Rural Damascus – Al Sayda Zainab – Al Sayda Municipality

Tel: 011 / 6476950

 

Kudsaya clinic

Address: Rural Damascus – Qudsaya – Al Thawra St. – Ankaa & Halemeh Building

Tel: 011/322446

 

Al Kisweh clinic

Address: Rural Damascus – Kisweh – Khan Danon – quartering center

Tel: 011 / 6916210


حلب

Al Sakhour SARC clinic

Address: in east Aleppo city – Alsakhour – Ghaza School

Tel: 021 / 4551096

Mobile: 963/943077727


Hassakeh

Al Bir PHC clinic in Kameshly

Address: Al-Qamishli, Al-Arbawiyeh neighborhood, in front of Al-Bashir Mosque

Mobile: 00963 991871352

 

Al Birr clinic in al Hasakeh

Address: Al-Hasakah, Al-Sa’a Square, next to the Great Mosque

Mobile: 00963 995453580

 

Al Birr clinic in Tal Hamis

Address: Tel Hamis district, Qamishli Road Street, opposite the Agricultural Bank

Mobile: 00963 932088690


Related information:   << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page