در زمينۀ حقوقى/ اقامت

تمامی خارجی ها، از جمله پناهندگان و پناهجویان ساکن جمهوری عربی سوریه باید دارای مجوز اقامت معتبرى باشند. اگر مجوز اقامت معتبرى ندارید، پس شما به طور غیرقانونی در کشور اقامت دارید و ممکن

 است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید.

بدون مجوز اقامت معتبر، نمی‌توانید تعدادی از خدمات و حقوقی را که ساکنان معمولاً از آنها برخوردارند (مانند دسترسی به ایستگاه‌های پلیس برای گزارش هر جرم وجنایت یا حادثه امنیتی، دسترسی به عدالت، و سوابق 

مدنی برای ثبت تولد، ازدواج یا مرگ) بهرمند شويد. واکیداً به شما توصیه می کنیم پس از ثبت نام در كميسيارى، مجوز اقامت خود را دریافت کرده و از تمدید به موقع آن، اطمینان حاصل کنید.

اكر نيازمند پشتيبانى در درمورد تجديد مجوز اقامت خود داريد، لطفا با نزديكترين دفتركميسيارى به خود [ لينك الكترونيك “ چگونه مى توان باكميسيارى در سوريه، تماس بگيرم“] تماس بگيريد.

اکر پلیس شمارا متوقف کرد يا شمارا بازداشت كرد:

  • باید با آرامش با پلیس همکاری کنید و سعی کنید دلیل دستگیری خود را بیابید.

 

  • کارت شناسایی پناهندگی صادر شده توسط كميسيارى یا شماره پروندۀ خود را دركميسيارى به پلیس نشان دهید، و از پلیس بخواهید که با نزدیکترین دفتر کمیسيارى تماس بگیرد تا وضعیت شما را تأیید کند.

با خط اضطرارى كميسيارى تماس بگيريد ، ودوستان يا خانواده ات را در اسرع فرصت اطلاع دهيد. شماره پرونده خود در كميسيارى ومحل بازداشت  ودر کدام ادارۀ پلیس و شمارۀ تماس شخص مسئول تحقیقات (در

 صورت وجود) بدهيد.


Related information:   << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page