خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Syria -

كميسيارى عالى پناهندگان سازمان ملل این وب سایت را برای پناهندگان و پناهجویان در سوریه راه اندازی می کند تا اطلاعات قابل اعتمادی در مورد خدمات حفاظتی و کمک های ارائه شده در این کشور فراهم كند.

در اين وب سايت پناهندگان وپناهجويان مى توانند معلوماتى را در مورد مسايل زير به دست أورند :

   ثبت نام

   فرآيند تعيين وضعيت پناهندگى

   فرآيند اسكان مجدد

   خدمات ارائه شده و نحوۀ دریافت کمک

   نحوۀ گزارش كلاهبردارى يا بد رفتارى يا استثمار وبهره بردارى یا سوء استفاده

   نحوۀ تماس با كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در سوريه

اين وب سايت منحصراً براى غير سورى ها مشخص شده ؛ ومربوط به شهروندان سورى نمى باشد