حقوق و وظایف

حقوق پناهجویان

حقوق و وظایف شما در قانون فدرال در مورد پناهندگان به تفصیل بیان شده است و از جمله شامل حق ارائه مترجم حرفه ای و مراقبت های فوری پزشکی می شود.در طول مدت اعتبار گواهی رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به حیث پناهنده ، شما حق دریافت بیمه نامه اجباری درمانی را دارید که به شما امکان استفاده از کمک های پزشکی رایگان را از طریق پلی کلینیک های محل سکونت شما میدهد. بدین منظور شما باید به شرکت های بیمه که در چهارچوب نظام بیمه اجباری درمانی فعالیت دارند مراجعه کنید.

همچنین، اگر در وضعیت آسیب پذیری خاصی قرار دارید و درخواست ارائه وضعیت پناهندگی می کنید ، می توانید تقاضای اسکان در مرکز اسکان موقت وزارت امور داخلی روسیه را نمائید.

همه کودکان بدون توجه به وضعیت حقوقی آنها یا داشتن ثبت نام میگراسیون (راجستریشن) در قلمرو فدراسیون روسیه حق تحصیل در مکتب را دارند.

وظیفه  اصلی شما رعایت مفاد قوانین فدراسیون روسیه است. اطلاعات مفصل را می توان در وب سایت https://mvd.rf ، در جریان مشاوره با کارمند بخش امور مهاجرت ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه یا ضمن تماس با خط تلفن رایگان 102 دریافت کرد.

حقوق و وظایف افرادی که وضعیت پناهندگی یا پناهگاه موقت را دریافت کرده اند.

حقوق و وظایف شما به تفصیل در قانون فدرال «در مورد پناهندگان» تشریح شده است. مهم است بدانید که شما حق دریافت کمک های پزشکی رایگان در موسسه درمانی محل سکونت خود را دارید. بدین منظور باید با سازمان بیمه پزشکی تماس بگیرید و بیمه نامه اجباری درمانی را دریافت کنید.

شما همچنین حق دارید بدون اخذ مجوز خاص کار کنید.

  اگر در وضعیت آسیب پذیری خاصی قرار دارید، می توانید درخواست اسکان در مرکز اسکان موقت  وزارت امور داخلی روسیه نمائید.

همه کودکان بدون توجه به وضعیت حقوقی یا داشتن ثبت میگراسیون در قلمرو فدراسیون روسیه حق تحصیل در مکتب را دارند.

وضعیت پناهندگی این حق را می دهد که پس از یک سال از تاریخ پذیرش به حیث پناهنده، درخواست اعطای شهروندی فدراسیون روسیه را نمائید. وضعیت پناهگاه موقت امکان درخواست صدور مجوز اقامت موقت را که مدت اعتبار آن بیشتراست فراهم می سازد. شما موظف به رعایت قوانین فدراسیون روسیه هستید و باید در ارگان های منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت خود ثبت میگراسیون شوید. در صورت عدم رعایت ثبت میگراسیون ممکن است مورد مجازات اداری مثلاً جریمه قرار بگیرید. اطلاعات مفصل را می توانید در جریان مشاوره در بخش امور مهاجرت ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه یا از طریق وب سایت رسمی کسب کنید.

اگر توسط پلیس متوقف یا بازداشت شدید چه باید کرد؟

اگر توسط پلیس بازداشت یا متوقف شدید، هیچ سندی را که از محتوای آن اطلاع ندارید امضا نکنید.

پرداخت جریمه «درمحل» رشوه تلقی می شود و می تواند منجر به پیگرد کیفری هر دو طرف شود!

از افسر پلیس بخواهید خود را معرفی کند، رتبه خود را اعلام و مدارک خودرا نشان بدهد. در صورت امکان نام، رتبه و شماره شعبه پلیس را یادداشت کنید. بازداشت اداری نباید از 3 ساعت تجاوز کند، اما در صورت نیاز به بررسی مدارک شناسایی یا روشن نمودن چگونگی تخلف ، مدت مذکور  تا 48 ساعت قابل افزایش می باشد.

اطمینان حاصل کنید که صورت مجلس اداری حاوی اطلاعات مفصل در مورد شعبه پلیس، افسر پلیسی که پرونده شما را رسیدگی می کند و جزئیات تخلف ، برای تجدید نظر احتمالی باشد.

شما حق دارید که وکیل مدافع و مترجم حضور داشته باشند. شما همچنین حق دارید صورت مجلس و/ یا  سایر اسناد دادرسی را که برخلاف تقاضای شما مبنی بر ضرورت حضور مترجم و وکیل مدافع تنظیم شده اند امضا نکنید.

در صورت سوء استفاده کارمندان سازمان های انتظامی از اختیارات و/یا سایر اقدامات غیرقانونی  آنها ، باید مراتب را به نزدیکترین شعبه پلیس یا از طریق خط تلفن 102 گزارش دهید.

_____________________________________

اطلاعات تکمیلی

• تسلیم خواست پذیرش به حیث پناهنده

• کمیسریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد  در روسیه

• برای دریافت کمک به کجا باید مراجعه کرد