اطلاعات برای اطفال پناهنده

دخترها و بچه ها سلام​

دراینجا برخی از سوالات وپاسخ های اطفال پناهنده جمع اوری شده، که میتوانند برای شما درعرصه امنیت، حفاظت و دانستن حق وحقوق تان کمک نماید، در طفولیت شما حق دارید در کنار خانواده تان بمانید، مکتب ومدرسه بروید، بازی کنید. درصورت خطر ویا صدمه کمک بخواهید.

نظریات و پیشنهادات شما برای ما مهم است.

پناهندگان افرادی است که به دلیل جنگ، درگیری ویا اذیت درکشورشان باخطرات مواجه بودند، چاره دیگری جز فرار نداشتند ودیگر در کشورشان زندگی کرده نمی توانستند، اگر انها به کشورخود برگردند، جنگ، درگیرهای جاری،  ممکن است انهارا در معرض خطر قرادهند، یاممکن است به دلیل ملیت، نژاد، مذهب، نظرسیاسی یا به دلیل ارتباط با یک گروه اجتماعی خاص اسیب پذیر شوند

قوانین بین المللی وجود دارد که کشورهارا ملزم به حفاظت از پناهندگان می سازند، از جمله اینکه ـ

اگر انها «پناهندگان» درمعرض خطر واقع گردند، انها را به کشورشان نفرستند

ملل متحد ومسؤلین رهبری وهماهنگی پناهندگان تلاشهای همه جانبهء بین المللی می ورزند تا درحفاظت و حمایت پناهندگان کمک کنند
کشورهایکه پناهندگان را میپذیرند از طرف سازمان ملل متحد حمایه میشوند

اسناد خودرا خوب نگهدارید که بسیار مهم است، هرگونه اسناد هوئت، مانند «کارت شناسایی، تذکره و پاسپورت» را در یکجای محفوظ نگهدارید، کوشش کنید که کاپی اسناد تانرا بگیرید، به اشخاص بیگانه
اجازه ندهید که اسناد تان را دور از شما نگهدارند، حتی اگرانها اسناد تانرا برای کمک به شما،  به ارگانها  ارائه میدهند

کمک برای همه مردم رایگان می باشد، هیچ کس حق ندارد از شما پول درخواست نماید و یا شما را واداربه کار سازند و یا دربدل کمک ازشما تقاضا جنسی و یا هرگونه تقاضای نامشروع دیگرکند

اگر چنین تقاضا صورت بگیرد، با پلیس روسیه به شماره «  102 » در تماس شوید ویا به دفتر پناهندگان

ملل متحد در این شاره  – 79037922279+ تماس بگیرید و یا به این ایمیل پیام ارسال کنید   [email protected]

در وخت خطر، از بزرگ سالانی که به انها اعتماد دارید کمک بخواهید، اگر کسی بیگانه در بدل تحفه یا چیزی دیگر شمارا از خانه و خانواده دور میسازه، برایشان بگویدـ ـ نه ـ نه و از یک نفر کلان که اعتماد دارید کمک بخواهید، اگر شما در حالتی هستید که احساس خطر ویا ناراحتی میکنید، از افرادکه به انها اعتماد دارید کمک بخواهید

به یاد داشته باشي​​​​: تقصیر شما نیست و شما مقصر نیستید که در چنین حالت ناراحت کننده قرار دارید.

مهم است: به هر شکل که میتوانید تا با والیدین یا خانواده تان یکجا بمانید​​​.

 • اگر شما برای اولین بار در یک جای نو قرار گرفتید، با خانواده ویآ افراد با عتماد این محل را شناسایی نماید.
 • هنگامی که از خانه بیرون میروید، باید به والیدین ویا اقارب اطلاع دهید، به کجا میروید و چه وقت بر میگردید، شماره تلیفون والیدین و یا اشخاص پراعتماد را با خود داشته باشید.
 • شماره تلیفون را به اشخاص بیگانه ندهید.
 • ادرس جای که شما و فامیل تان زندگی میکنند با اشخاص پر اعتماد شما شریک بسازید.
 •  باهم «با فامیل»برنامه ریزی کنید،که چه باید کرد، اگر شما از خانواده جدا باشید.

اگرشما  نمیتوانید با والیدین خود در تماس شوید یا انها را پیدا کنید، لطفاً به شعب پناهندگان سازمان ملل از طریق Email [email protected], تلیفون شماره  79037922279+. ما میتوانیم به شما کمک کنیم که انها را پیدا کنیم.

صلیب سرخ روسیه و کمیته  بین المللی صلیب سرخ نیز میتوانند با شما کمک کنند، شما میتوانید با مرکز ردیابی و اطلاعات صلیب سرخ روسیه.  (+7(495)621-71-75 تلیفون)  ICRC website (8 800-600-92-69) برای تماس                

اگر شما در روسیه بدون عضو بالغ فامیل هستید، شما حق دارید که کمک و یک جای محفوظ دریافت کنید. شما باید به مسُولین دولتی و اداره پناهندگان اطلاع دهید. انها با شما درحفاظت تان کمک خواهد کرد.

اگر شما با دیگر اعضای خانواده هستید، میتوانید با انها بمانید. هنوز مهم است که به مقامات دولتی، سازمان ملل متحد، یا سازمان های دیگر خبر بدهید که والیدین تان که هستند، به نظرشما در کجا هستند و هرگونه معلومات برای تماس را شریک بسازید.

شما درفدراسیون روسیه  حق رفتن به مکتب را دارید. اگر شما یا هرطفل دیگری در ثبت نام به مکتب  با مشکلات مواجه  شد. به اداره پناهندگان ملل متحد  به شماره تلیفون  79037922279+  در تماس شوید


شعبه پناهندگان از اجنسی سازمان ملل متحد میباشد، و مکلفیت دارد با پناهندگان کمک کند.

اگر از شعبه پناهندگان سازمان ملل متحد معلومات یا کمک ضرورت دارید

تلیفون 79037922279+ تماس بگرید

توصیه میشود که اول با پدر ومادر و شخص مورد اعتماد شما صحبت کنید، و شما خودتان همچنان میتوانید با ما تماس بگیرید.

کوشش کنید که نام، سن، شماره تلیفون، واتساپ، ادرس ایمیل و یا هر راه دیگری برای تماس با شما را به ما بگوید، نظر خوبی است اگر نام پدر و مادرتانرا به ما بگوید اگر انها در روسیه با شما باشند، اگرشما در روسیه با والیدین تان نیستید همچنین به ما بگویید.

اگرشما از یک کمپیوتر مشترک برای ارسال ایمیل استفاده میکنید، بعد از انجام کار، از حساب خود خارج شوید

ـ رهنمایهای وجود دارد که شما میتوانید با استفاده از ان خودتان را در امن نگه دارید، به طور مثال

 • اشخاصیکه از شما تقاضای پاسپورت ویا سايراسناد کنند،« وانها مسئولین دولتی و یا سرحدی، مرزی نباشند»
 • تقاضای تلیفون موبایل، لپ تاپ یا وسايل ارتباطی دیگری میکنند
 • ویا مخواهند شما را از افرادی که با شما سفریا زندگی میکنند  جدا سازند
 • ویا برای شما کاری را پیشنهاد میکنند که از حقیقت دورباشد  
 • وعده  میدهند یا تحت  فشار می اورند که بعضی خدمات را اجرا کنید، یا وادار به رابطه جنسی میسازند« ازجمله بازپرداخت »
 • وعده میدهند در اخذ راجستر کمک میکنند، ویا میتوانند شما را در بدل پول به کشور دیگر روان کند
 • شما را اسخدام میکنند ولی پول نمپردازند، ویا شرائط خوب کاری ندارند، یا اسناد تانرا قید میکنند که سفر کرده نتوانید، یا دروازه را قفل می کنند.

چیزیهای که سر شما گذشته،این طب است که احساس ناراحتی دارید، و مشکل خواهد بود که در باره تجارب و حوادث گذشته فکرنکنید، از انهای که دوست داشتیند جدا شدیند در باره شان تشویش میکنید، وتشویش در باره اینده، احساس میکنید که هیچیز اشنا نیست. در اینجا چند چیزی ساده است که با شما کمک خواهد کرد، در وضعت دشوار که با ان مواجه استیند.

سعی کنید که این چیزها را ریعایت کنید، همه روزه  باید در وقت معین خواب بروید و در وقت معین

از خواب بیدار شوید،

کوشش کنید غذای سالم بطور منظم بخورید،

وقت تان را با فامیل دوستان مصرف کنید و لذت ببرید.

حرکات سپورتی و تمرین کنید قدم بزنید اگر میتوانید.

با خانواده و دوستان در تماس باشید، اگر تماس گرفته نمیتوانید، خط  روان کنید نامه بینوسید.

در اجتماع نزدیک به دیگران کمک کنید.

اخبار، عکسها و یدیوهای که شما را اذیت میکنند نبینید.

نفس بگیرید وچند دقیقه را برای نفس کشیدن وقف کنید.

نگاه کنید به چیزهای آرام و جالب در اطراف شما مانند آسمان، درخت یا صدای پرنده ها.

با شخصیکه اعتماد دارید احساس خودرا شریک بسازید.

اگر شما احساس میکنید که به کمک ضرورت دارید که از حالت اضطراب یا سترس براید،

     .ویا تلیفون –  79037922279+  با ما تماس بگیرید   [email protected]   به ایمیل

 هیچ کس حق توهین، سؤءاستفاده یا بدرفتاری با هیچ طفل یا خانواده شما را ندارد ـ نه بیگانه ها

نه والیدین شما، نه اقارب و نه معلیمین. اگر کسی شما را صدمه زد،  تیله کرد،  یا بشکل اخطار

داد که شما احساسی ناراحتی و ترس کردید، و یا شما میترسید که هیچ کس و یا هیچ ارگان شمارا

کمک نخواهد، یا کسیکه شما اورا میشناسید از طرف کسی دیگر صدمه ببیند باید شما ورا تشویق

کنید تا   کمک دریافت کند،

شما میتوانید با خانواده و دوستان تان کلمات والفاظ سکریت جور کنید که در وخت خطرازان استفاده

کنید.

اگر شما با شعبه پناهندگان سازمان ملل متحد در تماس شوید، ما تلاش میورزیم که به شما کمک کنیم.

به یاد داشته باشید که شما مقصرنیستید واین تقصیر شما نیست.

و شما باید با خواستن کمک احساس شرمندگی و حقارت نکنید.

اگر کسی  مورد اعتماد را دارید دراین باره به همرایش صحبت کنید.

با دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد درتماس شوید     

همچنین با پولیس در شماره تلیفون« 102» تماس گرفته میتوانید.

تماس با سازمان های همکار ملل متحد را مشاهده کرده میتوانید.