خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Russia -

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این بخش را برای پناهندگان و پناهجویانی که در قلمرو فدراسیون روسیه حضور دارند تهیه نموده است.

در این سایت می توانید اطلاعات مبرم پیرامون مسائل دریافت پناهگاه و ارایه کمک به افراد بدون تابعیت از جمله پاسخ به سوالات زیر را پیدا کنید:

  • افرادی که در رابطه با درگیری در اوکراین وارد خاک فدراسیون روسیه می شوند برای کمک به کجا میتوانند مراجعه کنند؟
  • پناهنده کیست؟
  • در روسیه درکجا باید کمک خواست؟
  • روند تسلیم درخواست اعطای پناهندگی یا پناهگاه موقت چگونه است؟
  • فیصله منفی را چگونه میتوان مورد تجدید نظر قرار داد؟
  • در جریان انجام تشریفات حفاظت بین المللی از چه حقوق و وظایقی برخوردارید؟
  • پس از دریافت پناهندگی دارای کدام حقوق و وظایف می باشید؟
  • افراد بدون تابعیت برای دریافت کمک به کجا باید مراجعه کنند؟
  • اگرپلیس شمارا متوقف یا بازداشت نمود چه باید کرد؟
  • نقش و فعالیت های آژانس امور پناهندگان سازمان ملل متحد در روسیه


شما خارج از روسیه هستید؟ آیا به دنبال کمک برای نزدیکان خود در خارج از کشور هستید؟ لطفاً در صفحه اصلی UNHCR HELP کشوری را که در مورد آن میخواهید اطلاعات بدست آورید انتحاب کنید  یا با نزدیکترین دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در کشور تماس حاصل بفرمائید.