Ki jan ou kapab fè demann pou w vin yon refijye nan peyi Meksik?

Si w pè retounen nan peyi w, ou kapab mande azil antanke refijye nan peyi Meksik. Demach yo gratis e sa ap rete konfidansyèl.

Nan liy ki pi ba yo, w ap jwenn enfòmasyon ak plis detay sou demach yo pou w fè demann azil antanke refijye nan peyi Meksik.

W ap jwenn tout enfòmasyon sa yo nan bwochi sa a, e ou mèt telechaje l.

Fason pou w prezante demann ou an

Ou kapab prezante demann pou w viv antanke refijye a nan Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), nan Ciudad de México, Acayucan, nan eta Veracruz, Tenosique, nan eta Tabasco, Tapachula ak Palenque, nan eta Chiapas, Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California, oubyen nan Oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), nan rès peyi a. Nan 30 jou ki gen travay apre w fin antre nan peyi Meksik.

Si w gen plis pase 30 jou nan peyi Meksik, w ap bezwen pale ak otorite yo pou w esplike yo rezon ki fè w pa t vin kote yo anvan sa.

COMAR ap mande w ranpli yon fòmilè kote w pral esplike rezon ki fè w te kite peyi w. Si fanmi w ansanm avè w, pa bliye mete non yo nan demann ou fè a, si yo nan peyi yo te fèt la, ou dwe di sa tou.

Lè w prezante yon demann, COMAR dwe deja apwouve l, e COMAR ap bay yon Atestasyon, prèv ki montre ou kòmanse demach la, epi y ap ba w yon nimewo idantite pèsonèl tanporè ki rele “Clave Única de Registro de Población” (CURP), sa k ap ede w fè lòt demach epi gen posiblite benefisye sèvis piblik yo.

Lè w mande azil antanke refijye, legalman, ou gen dwa pou yo pa voye w tounen nan peyi w. Avèk atestasyon w vin genyen an, ou ka mande INM kat vizitè pou rezon imanitè, sa k ap pèmèt ou travay pandan w ap fè demach yo.

Epitou, ou ka kontakte COMAR antanke imigran nan yon lòt peyi, epi fè demann ou an kote w ye a. Mande pou yo mete w an kontak ak COMAR.

Ou gen dwa pou w pran yon avoka pandan tout demach yo. Antre an kontak ak ACNUR pou n ka ede w mete w an kontak ak yon moun ki ka ede w san w pa peye.

Entèvyou pou w chèche èd

Objektif entèvyou sa a se pou n ka pi byen konnen w, epi rive wè ki bezwen w genyen. Objektif entèvyou sa a se ede w jwenn posiblite kòmanse demach yo epi jwenn sèvis yo.

Entèvyou pou n wè si w kalifye

COMAR fè entèvyou avè w pou yo konnen rezon ki fè w kite peyi w. Epitou, ou dwe bay rezon ki fè w pa vle retounen nan peyi w, oubyen ou pa kapab retounen. Li enpòtan pou w bay tout detay posib.

Si w gen yon dokiman oswa enfòmasyon ki gen rapò ak ka pa w la, ou dwe vini avè l, men li enpòtan pou w konnen ou pa bezwen prèv ki montre sa k te pase nan peyi w.

Ou dwe al nan entèvyou a poukont ou. Epitou, ou ka mande pou se yon fi oubyen yon gason ki entèvyouwe w. Mete sou sa, si w pa pale espayòl, ou gen dwa pran yon entèprèt oswa yon tradiktè pou ede w nan demach yo.

Repons demann lan

COMAR ap egzamine ka w la, epi l ap ba w rezilta nan delè 55 jou ki gen travay (soti lendi rive vandredi, san konte wikenn ak jou ferye nan peyi Meksik) apre dat ki make sou atestasyon w lan. Y ap pran desizyon an nan 45 jou ki gen travay, plis 10 lòt jou pou yo ba w rezilta a. Nan kèk ka, COMAR kapab pwolonje dèle a pou yon lòt 45 jou ki gen travay ankò.

Akoz pandemi COVID-19 la, yo fè yon ti kanpe sou demach sa yo depi 24 mas 2020 jiska nouvèlòd.

Sa pou w fè lè w fin jwen repons lan

Si li pozitif: nan kolaborasyon ak COMAR, w ap gen pou w al nan Instituto Nacional de Migración (INM) pou w ka fè demach rezidans pèmanan w nan peyi Meksik antanke refijye. Y ap konsidere tout moun nan fanmi w ou te mete non yo nan demann ou te fè a kòm refijye, e kounye a, w ap vin gen yon kòd idantite CURP ki pèmanan. Lè w fin fè rezidans pèmanan w, w ap ka viv nenpòt kote nan peyi Meksik.

Si repons lan negatif: ou ka fè apèl nan espas 15 jou ki gen travay (soti lendi pou rive vandredi, san konte jou ferye nan peyi Meksik) apre yo fin di w sa. Apre sa, COMAR ap egzamine ka w la yon dezyèm fwa. Sa ka pran jiska 90 jou (soti lendi pou rive dimanch). Si w pa gen yon avoka gratis, ou ka al nan nenpòt biwo Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Si COMAR rejte demann ou fè a yon dezyèm fwa, legalman, ou gen dwa pou w resevwa èd yon avoka pou w ka fè apèl devan yon jij.

W ap bezwen sonje pandan w ap fè demach pou yo rekonèt ou kòm refijye, ou dwe:

  • Se pou w toujou di laverite.
  • Si w pa pale espayòl, ou ka mande èd yon entèprèt.
  • Rete nan zòn ou te fè demann ou an. Si w ta renmen deplase pou w al nan yon lòt zòn, ou dwe fè demann otorizasyon nan COMAR. Se pou w sonje si w deplase san otorizasyon COMAR, y ap sispann konsidere ka w la.
  • Se pou w al nan biwo COMAR la oswa nan INM nan chak semèn kote w te fè demann ou an pou w ka siyen yon atestasyon ki fè konnen ou toujou rete nan zòn nan.
  • Se pou w al nan tout entèvyou COMAR mande w fè yo.