Anons enpòtan

Gid dwa pou fanm ayisyèn refijye

Assylum Acces Mexico (AAMX), avèk èd ONU Mujeres México mete a dispozisyon w, an kreyòl, Gid dwa pou fanm ayisyèn ki refijye Meksik. Ou konn poze tèt ou kesyon kiyès yon moun ki refijye ye? Atravè gid sa a w ap ka konnen kiyès yon moun ki refijye ye, kisa kondisyon refijye nan peyi Meksik […]

Nou chanje orè sèvis nou

A pati madi 1 mas la, ACNUR chanje orè sèvis li a piblik la an jeneral nan peyi Meksik nan biwo ak sou lòt kanal kominikasyon yo tankou telefòn ak WhatsApp. Nouvo orè a se: Lendi a jedi de 9 vè nan maten a 4 trè 30 nan laprè midi Vandredi de 9 vè nan […]

6 etap k ap pèmèt ou idantifye fo piblikasyon sou rezo sosyal yo

Move enfòmasyon se yon zam envizib ki mete lavi ak sekirite moun an danje, pafwa piblikasyon yo fè sou rezo sosyal yo nou kouri pataje ak lòt moun otomatikman yo, san nou pa verifye yo, oubyen san nou pa chèche konnen si nou ka fè yo konfyans, se yon seri manti k ap fè fo […]

Enstriksyon pou rejis dijital CAR-Tapachula

Paj sa a gen enstriksyon sèlman pou moun ki nan pwosesis anrejistreman nan ACNUR Tapachula e ki te resevwa yon apèl telefonik. Pi devan wap jwenn enstriksyon pouw kap voye dokiman ou yo nimerikman bay ACNUR nan Tapachula. Nap rekòmande w ke se ou menm menm ki fè pwosesis la. 1. Rantre sou lyen sa […]

MESAJ ENPÒTAN: CAR Tapachula

Si ou gen yon randevou pou premye fwa nan ACNUR Tapachula, apati lendi 29 novanm nan yon ajan ACNUR ap gen pou kontakte w nan telefòn pou kontinye anrejistreman an. Sant pou sèvi Refijye yo (CAR) ap resevwa de gwoup moun sèlman nan biwo a: Moun ki gen randevou pou vin siyen Moun ACNUR rele […]

ACNUR pa touche pou èd li bay

Èd ak sèvis nou bay nan Ajans Nasyonzini pou Refijye yo (ACNUR) gratis, pèsonn pa ka mande w yon bagay an retou pou sèvis yo oswa pou w patisipe nan pwogram sa yo. Nan ACNUR, nou travay pou n pwoteje moun ki te kouri kite peyi yo paske lavi yo, sekirite yo, oswa libète yo […]

Poukisa li pi bon pou w gen yon travay fòmèl nan Meksik?

Youn nan kesyon pifò moun ki patisipe nan Pwogram Entegrasyon ACNUR yo poze pi souvan se: poukisa yo ta dwe jwenn yon travay fòmèl pou yo kapab byen entegre yo nan sosyete meksikèn nan? Lè w gen yon travay fòmèl se yon pwoteksyon pou ou menm ak fanmi w, paske yo pral jwi avantaj lwa […]

Ki jan pou m kreye yon kont imel?

Si w deja kòmanse demach ou yo nan nenpòt enstitisyon oswa òganizasyon, tankou COMAR, INM, ACNUR oswa CONECTA, li trèzenpòtan pou w gen yon imel pou w ka fè suivi ki nesesè yo. Sou Entènèt la, gen plizyè paj ki ofri sèvis imel gratis, tankou Gmail, Outlook oswa Yahoo! Pou ouvri yon kont imel, ou […]

ACNUR ap travay an favè refijye yo ak kominote k ap akeyi refijye yo

Nan tèks sa a, n ap reponn kèk nan kesyon kominote a poze. 1. Ki sa ACNUR ye? ACNUR se Ajans ONI pou refijye yo. Li gen manda pou l dirije epi kowòdone aksyon entènasyonal pou pwoteksyon refijye yo nan lemonnantye. N ap ede plizyè milyon moun ki oblije kite peyi yo sove lavi yo, […]

Ki lè yon moun se yon refijye?

Yon moun ki te oblije kite peyi l paske li an danje. Dapre Lwa sou Refijye yo, pwoteksyon konplemantè ak azil politik, nan Meksik yon refijye se yon moun ki: Pè pou yo pa pèsekite l akoz ras li, relijyon l, nasyonalite l, sèks li, ran sosyal li, oswa opinyon politik li. Li pa nan […]

Ki sa nou ka konsidere kòm vyolans nan yon koup?

Malerezman, vyolans sou fanm se yon bagay ki kontinye rive trè souvan. Pami fòm vyolans yo plis fè sou medam yo, gen vyolans fizik ak vyolans seksyèl, e anpil fwa vyolans sa yo se mennaj oswa mari fi a, oswa yon ansyen mennaj, yon ansyen mari, ki fè yo. Yo rele vyolans sa a “vyolans […]