Ki sa ACNUR ka fè pou mwen?

ACNUR ak òganizasyon sosyete sivil yo ap kolabore ansanm pou yo bay moun ki fè demann pou yo vin refijye, moun ki refijye ak moun ki jwenn lòt kalite pwoteksyon nan peyi Meksik, tankou:

  1. W ap jwenn enfòmasyon sou demach ak sèvis yo ou bezwen nan peyi a.
  2. Y ap akonpaye w pandan tout demach w ap fè nan COMAR yo ak demach w ap fè ou yo nan INM.
  3. Asistans jiridik gratis si ka pa w la mande sa.
  4. Oryantasyon pou w ka etidye oubyen kontinye etid ou, gen aksè ak sèvis sante, pran fòmasyon teknik, oswa gen dokiman legal pou w ka travay nan peyi a.
  5. Pran kontak ak òganizasyon ansanm ak otorite nan peyi a pou w ka pwoteje tèt ou ak lavi w pandan tan w ap fè nan peyi Meksik la.

Epitou, nou gen pwogram k ap ede refijye yo byen adapte yo pou yo ka ekilibre lavi yo nan peyi Meksik.

Nou bay chak moun yon atansyon pèsonèl, e nou egzamine ka yo youn pa youn gratis. Tout moun pa gen menm bezwen, se sa k fè nou pa bay tout moun menm kalite èd. Tout èd nou bay yo ann amoni ak posiblite ACNUR, e pwogram nou yo chanje selon sitiyasyon yo. 

Sonje, n ap kapab ede w si w deja prezante dosye w devan COMAR, si w se yon moun yo rekonèt kòm refijye, oubyen w se yon moun k ap resevwa yon lòt kalite èd.