Ki sa ACNUR ka fè pou mwen?

➡️ W ap jwenn enfòmasyon sou demach ak sèvis yo ou bezwen nan peyi a.

➡️ Y ap akonpaye w pandan tout demach w ap fè nan COMAR yo ak demach w ap fè ou yo nan INM.

➡️ Asistans jiridik gratis si ka pa w la mande sa.

➡️ Oryantasyon pou w ka etidye oubyen kontinye etid ou, gen aksè ak sèvis sante, pran fòmasyon teknik, oswa gen dokiman legal pou w ka travay nan peyi a.

➡️ Pran kontak ak òganizasyon ansanm ak otorite nan peyi a pou w ka pwoteje tèt ou ak lavi w pandan tan w ap fè nan peyi Meksik la.

Epitou, nou gen pwogram k ap ede refijye yo byen adapte yo pou yo ka ekilibre lavi yo nan peyi Meksik.

Tout moun pa gen menm bezwen, se sa k fè nou pa bay tout moun menm kalite èd. Tout èd nou bay yo ann amoni ak posiblite ACNUR, e pwogram nou yo chanje selon sitiyasyon yo. 

Sonje, n ap kapab ede w si w deja prezante dosye w devan COMAR, si w se yon moun yo rekonèt kòm refijye, oubyen w se yon moun k ap resevwa yon lòt kalite èd.

Nou bay chak moun yon atansyon pèsonèl, e nou egzamine ka yo youn pa youn gratis.